พิมพ์
TNT-LAO02 เชียงของ-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์-หนองคาย 4 วัน 3 คืน
ล่องเรือแม่น้ำโขง จากเชียงของ สู่ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมถ้ำติ่ง พระราชวังหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดวิชุน น้ำตกตาดกวางซี ศูนย์หัตถกรรมบ้านผานม-พระธาตุพูสี หอพระแก้ว พระธาตุหลวง อนุสาวรีย์ประตูชัย เส้นทาง: เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์-หนองคาย(ล่องเรือ กลับรถ 4 วัน 3 คืน)
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

กำหนดการเดินทาง


วันแรก เชียงของ-ห้วยทราย-ปากแบง-ถ้ำติ่ง-แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว
06.00 น. เดินทางถึง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทำภารกิจส่วนตัวที่โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 1)

07.30 น. ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ ที่ ด่าน ตม.ไทย นั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำโขงสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองด่าน ตม.ลาวเช้า+บ่าย ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่เมืองหลวงพระบาง ผ่านเมืองปากทา แขวงบ่อแก้ว ชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งโขง ชมเกาะแก่งที่สวยงามสัมผัสธรรมชาติบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น ล้อมรอบไปด้วยป่าเขาลำเนาไพร พรรณไม้นานาชนิด นั่งเรือผ่าน เมืองปากแบง แขวงอุดมไชย เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าต่าง ๆ จุดเชื่อมต่อประเทศจีนและเวียดนาม บริการอาหารกลางวันบนเรือ(มื้อที่ 2) หากมีเวลาเพียงพอ แวะชมถ้ำติ่ง (คำว่าติ่ง “ติ่ง” ในภาษาลาวหมายถึง งอก หรือย้อย) เป็นถ้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ลึกเข้าไปในหน้าผาริมแม่น้ำโขง ภายในถ้ำเป็นศาสนสถานสำคัญ ตามประวัติกล่าวไว้ว่า เมื่อพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เสด็จกลับจากเชียงใหม่ โปรดให้ก่อสร้างตกแต่งถ้ำและนำพระพุทธรูปมาประดิษฐาน เป็นอนุสรณ์แห่งสัมพันธไมตรีระหว่างล้านช้างหลวงพระบาง กับ ล้านนาเชียงใหม่ ต่อมาทุก ๆ ปี วันปีใหม่ลาว ชาวหลวงพระบางจะนำพระพุทธรูปมาไว้ในถ้ำ ถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ เป็นเหตุให้ถ้ำทั้งสองมีพระพุทธรูปหลากขนาดและชนิด ทั้งพระพุทธรูปไม้ ปูนปั้น และสำริด แออัดเต็มไปหมด 

17.00 น. ถึง เมืองหลวงพระบาง นำคณะขึ้นฝั่ง มีรถท้องถิ่นมารับไปส่งที่โรงแรมที่พัก

18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารมีไชยผล(มื้อที่ 3) กลับที่พักโรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย


 
วันที่สอง พระราชวังหลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-วัดวิชุน-น้ำตกตาดดกวางซี-พระธาตุพูสี
05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านสัมผัสกลิ่นอายของอารยะธรรมแห่งล้านช้างเมืองหลวงพระบางโดยนำท่านใส่บาตรทำบุญกับชาวบ้านหลวงพระบาง ทุก ๆ เช้าชาวหลวงพระบางเกือบแทบทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอใส่บาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์สามเณรที่ออกมาบิณฑบาตยามเช้าเรียงรายหลายร้อยรูป เป็นภาพยามเช้าที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบางอันสงบสุข และความเลื่อมใสศรัทธาต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรม ของชาวล้านช้างที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน จากนั้นนำท่านชมตลาดเช้าหลวงพระบาง สัมผัสวิถีชีวิตการดำรงชีพที่แท้จริงของพี่น้องชาวลาวหลวงพระบาง ริมฝั่งแม่น้ำโขง

08.00 น. บริการอาหารกลางเช้า ณ ร้านอาหารมีไชยผล (มื้อที่ 4) เที่ยวชม พระราชวังหลวงพระบาง อดีตเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาวสร้างปี ค.ศ. 1904 (พ.ศ.2447) ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ยอดปราสาทเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมศิลปะล้านช้างในสมัยปลดปล่อย ค.ศ. 1975 (พ.ศ.2518) เปลี่ยนเป็น หอพิพิธภัณฑ์ มีหอประดิษฐานพระบาง เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสูง1.14 เมตร หนัก 54 กก.ทำจากทองคำ 90% เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ภายในพระราชวังเต็มไปด้วยพรรณไม้ ดอกไม้ประดับนานาชนิด มีหอฟังธรรม ห้องรับรองแขกเมืองห้องเจ้ามหาชีวิต รูปหล่อครึ่งองค์ของเจ้าอุ่นคำ เจ้าสักรินทร์ เจ้าศรีสว่างวัฒนา มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม ท้องพระโรงมีบัลลังก์และเครื่องสูงประดับวิจิตรงดงาม และห้องจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุ ห้องบรรทม เตียงทำด้วยไม้แกะสลักสวยงาม ชม วัดเชียงทอง วัดที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง ได้รับการยกย่องให้เป็น สุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้างของลาว เป็นมรดกโลก เก่าแก่กว่า 400 ปี ตั้งอยู่บริเวณแหลมระหว่างแม่น้ำคานไหลมาบรรจบแม่น้ำโขง สร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ปี พ.ศ. 2102-2103 ก่อนจะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ สิ่งที่เด่นที่สุดคือ สิม หรือ โบสถ์ ที่มีโครงสร้างคล้ายกับโบสถ์ล้านนา มีหลังคาลดหลั่นกันมาเป็นชั้น ๆ เกือบถึงพื้น ด้านหน้าโบสถ์มีรูปทรงคล้าย ๆ นกเหยี่ยว (ฮุ้ง) กางปีกแตะพื้นหน้าบัน ตกแต่งด้วยไม้ฉลุลายลงรักปิดทอง ผนังโบสถ์ฉลุลายลงรักปิดทอง มีวิหาร 2 หลังตกแต่งด้วยกระจกสีบนพื้นชมพู มีโรงเมี้ยนโกศ ออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ ตกแต่งลวดลายเป็นเรื่องรามเกียรติ์ ฝีมือการแกะสลักของช่างหลวงเพี้ยตัน ศิลปินแห่งชาติลาว เป็นที่เก็บราชรถและพระโกศของเจ้าศรีสว่างวงศ์ สิ้นพระชนม์ พ.ศ.2502 ชม วัดวิชุน สร้างในสมัยพระวิชุนราช ปี ค.ศ.1503-1504 มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ลักษณะคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง และแหล่งรวบรวมงานฝีมือช่างสกุลต่าง ๆ ซ่อมแซมมาหลายยุคสมัย ภายในวิหารมีพระประธานองค์ใหญ่ที่สุดในหลวงพระบาง

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเทพบุบผา(มื้อที่ 5)

13.00 น. ออกเดินทางไปชม น้ำตกตาดกวางซี เป็นน้ำตกตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเล 560 เมตร เกิดจากต้นน้ำหลายสายรวมตัวเป็นน้ำตกสูง 81 เมตร ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเมืองหลวงพระบาง ชมศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ในอดีตเคยเป็นหมู่บ้านข้าราชการของเจ้ามหาชีวิตแห่งอาณาจักรล้านช้าง มีอาชีพทอผ้าประณีตสวยงาม นำท่านขึ้นสักการะ พระธาตุพูสี ตั้งอยู่กลางเมืองสูงประมาณ 150 เมตร บนยอดเขามีพระธาตุพูสี ที่สร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุทธ ราว พ.ศ.2347 รอบพระธาตุทำเป็นทางเดินให้ชมทัศนียภาพโดยรอบของหลวงพระบาง สองข้างบันได 328 ขั้น ขึ้นสู่พระธาตุที่ปลูกต้นลั่นทมเต็มไปหมด ได้กลิ่นหอมกรุ่น (ดอกลั่นทมลาว เรียกว่า ดอกจำปา เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ) พระธาตุพูสีเปรียบเสมือนหลักเมืองของหลวงพระบาง จนมีคำกล่าวว่า "ไปยามนครหลวงพระบาง ถ้าบ่ได้ขึ้นเบิ่งพูสีหรือขึ้นไปไหว้พระธาตุจอมพูสี เปรียบเสมือนกับว่าบ่ได้เห็นนครหลวงพระบางอย่างแท้จริง" ชอปปิ้งตลาดมืด เป็นถนนชอปปิ้งตอนเย็น ด้วยการปิดถนนข้าวเหนียวหรือถนนเจ๊ก ที่รู้จักกันในชื่อ ถนนสีสะหว่างวงศ์ มีสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะผ้าซิ่น ผ้านุ่ง ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋า เครื่องประดับ ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อเป็นที่ระลึก

19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารปากห้วยมีไชย (มื้อที่ 6) บายศรีสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกับฟังเพลงจากฝีมือบรรเลงของศิลปินล้านช้างด้วยพิณพาทย์วงหลวง เข้าสู่ที่พักโรงแรม

 


วันที่สาม หลวงพระบาง-เมืองพูคูน-เมืองวังเวียง
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารมีไชยผล(มื้อที่ 7) 

08.30 น. ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่เมืองวังเวียง ชมทัศนียภาพสองข้างทางที่สวยงามของขุนเขา ป่าไม้ ไร่นาแบบขั้นบันได แวะชมหมู่บ้านของชนพื้นเมือง เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลื้อ เป็นเส้นทางที่ลัดเลาะภูเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งของเอเชียอาคเนย์ แวะพักสามแยกเมืองพูคูน 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสมจิต เมืองกาสี (มื้อที่ 8)    บ่าย เดินทางต่อ ชมทิวทัศน์บนยอดเขาสูงจนกระทั่งถึง เมืองวังเวียง เป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซอง ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสูง เห็นสายน้ำกว้างสลับแนวขาหินปูนจนได้รับฉายาว่า “กุ้ยหลินเมืองลาว” นำท่าน ชมถ้ำจัง ชอปปิ้งเลือกซื้อสินค้า ตลาดเมืองวังเวียง 

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร(มื้อที่ 9) เข้าสู่ที่พักโรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 


วันที่สี่ วังเวียง-เวียงจันทน์-หอพระแก้ว-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-ตลาดเช้า-หนองคาย
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร(มื้อที่ 10) ออกเดินทางสู่เมืองเวียงจันทน์

11.30 น. ถึง เวียงจันทน์ เมืองหลวงของ สปป.ลาว บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)

12.30 น. เที่ยวชมเมืองหลวงเวียงจันทน์ ชมหอพระแก้ว ที่พระเจ้าไชยเชษฐาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณของชาวลาว สักการะ พระธาตุหลวง พุทธสถานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลาว เดิมเป็นพระธาตุองค์เล็ก ๆ เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (กระดูกหัวเหน่า) ต่อมาพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ทรงสร้างพระธาตุหลวงใหม่ครอบองค์เดิม ให้ชื่อว่า พระธาตุเจดีย์โลกจุฬามณี พระธาตุหลวงถูกทำลายเสียหายหลายครั้ง และชาวลาวได้บูรณะขึ้นใหม่ทุกครั้ง หลังสุดบูรณะรูปทรงตามคติจักรวาลที่มีเขาพระสุเมรุเป็นแกนกลาง และมีเจดีย์ธาตุบริวารล้อมรอบ 30 องค์ ทาสีทองอร่ามสวยงามชม อนุสาวรีย์ประตูชัย ซุ้มประตูขนาดใหญ่สร้างอยู่บนถนนล้านช้าง ลักษณะคล้ายประตูชัยของฝรั่งเศสที่กรุงปารีส แต่รายละเอียดเป็นศิลปะล้านช้าง ไม่ว่าจะเป็นยอดปราสาทบนประตู ลวดลายปูนปั้นและภาพวาดบนเพดาน ประตูชัย สร้างเมื่อ พ.ศ.2512 เพื่อเป็นที่ระลึกแก่วีรชนผู้ร่วม  ปลดปล่อยประเทศลาวให้เป็นอิสระ ที่เสาประตูมีทางเดินขึ้นไปชมวิวด้านบน จากนั้นนำท่าน ชอปปิ้งเลือกซื้อสินค้าราคาถูก ที่ตลาดเช้าเวียงจันทน์(แต่เปิดตลอดทั้งวัน) มีสินค้าพื้นเมืองและสินค้าจากต่างประเทศ เช่น เครื่องมุกจากเวียดนาม นาฬิกาจากรัสเซีย ของใช้เบ็ดเตล็ดจากจีน เครื่องแก้วจากเชคโกสโลวะเกีย 

16.30 น. เดินทางถึงด่านมิตรภาพ ไทย-ลาว ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ข้ามสะพานแม่น้ำโขงกลับสู่ฝั่งไทย ตรวจเอกสารผ่านแดน ด่าน ตม.หนองคาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

17.30 น. สู่ประเทศไทย ที่ จังหวัดหนองคาย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


 

อัตราค่าบริการ - บาท (โปรดสอบถาม) 

 

อัตรานี้รวม 
• ค่าเรือท่องเที่ยวของลาวเช่าเหมาลำ จากเมืองห้วยทราย-หลวงพระบาง 
• ค่าเรือข้ามฟาก เชียงของ-ห้วยทราย+ ค่ารถสองแถวรับ-ส่งท่าเรือ
• ค่ารถนำเที่ยวหลวงพระบาง+ค่ารถบรรทุกสัมภาระ ข้ามสะพานมิตรภาพไทย/ลาว
• ค่าอาหาร 11 มื้อที่ระบุ+ค่าที่พัก 3 คืน+ค่าเข้าชมสถานที่ ที่ระบุตามรายการ
• ค่าล่วงเวลา แจ้งเข้า-แจ้งออกทุกด่าน
• ค่าไกด์ท้องถิ่น (บริการน้ำดื่ม ของว่าง ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง)
• ค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) วงเงิน 1,000,000.- บาท, 
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (Accident Medical Expense) วงเงิน 500,000.- บาท
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก(Personal Liability) วงเงิน 200,000.- บาท

 

การชำระเงิน 
• กรุณาโอนเงินในนาม “หจก.ท๊อปนอร์ท ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส” ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 505-0-06874-6
• ในนาม นายโกศล เกตุแก้ว ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงราย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 369-2-21835-2
• หรือในนาม นายโกศล เกตุแก้ว ธนาคารกรุงเทพ ฯ สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 398-0-76979-2

 

เอกสารประกอบ : 
พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

สิ่งที่ควรนำติดตัว : 
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย

(รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นสำคัญ)

 

 
Untitled Document

เยี่ยมชมทั้งหมด 80,204 ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี

Copyright @ 2017. www.topnorthtour.com . All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft