พิมพ์
TNT-MY03 แม่สาย-เชียงตุง 2 วัน 1 คืน
ปิดโลกไร้พรมแดน...สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวไทเขิน เมืองเชียงตุง เส้นทาง: แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-ท่าเดื่อ-พะยาก-เชียงตุง 2 วัน 1 คืน (ไปและกลับโดยรถปรับอากาศ)
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

เมืองเชียงตุง หรือตุงคะบุรี เป็นอดีตเมืองหลวงของรัฐฉาน ในประเทศพม่า ด้วยระยะทาง 165 กิโลเมตร จากท่าขี้เหล็กเมืองที่อยู่ตรงข้ามอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมืองที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาและเต็มไปด้วยร่องรอยของศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งต้องปิดตัวเองและตัดขาดจากโลกภายนอกมากกว่าครึ่งศตวรรษ ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารพม่า เป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทย เช่นเดียวกับ เชียงใหม่ เชียงรุ่ง หลวงพระบาง เวียงจันทร์ หรืออังวะ ประชากรชาวเชียงตุงส่วนใหญ่ก็คือ ชาวไทเขิน หนึ่งในตระกูลไทหรือคนไต เท่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลพม่าค่อนข้างลุ่ม ๆ ดอน ๆ จึงทำให้มีการสั่งปิดด่านหลายครั้ง แต่ในปัจจุบันรัฐบาลพม่าเปิดจุดผ่านแดน และอนุญาตให้อยู่ได้ถึง 14 วัน ในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และประเทศพม่ามีลู่ทางที่กระจ่างชัดขึ้นในแง่ของเศรษฐกิจการขยายตัวทางการค้าในระดับภูมิภาค และนโยบายในการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจน่าจะมีส่วนผลักดันให้ประเทศทั้งสองมองเห็นอนาคตร่วมกันโดยมองข้ามความแตกต่างทางการเมือง
และสำนึกทางรัฐชาติที่ปิดกั้นม่านตาของทั้งสองประเทศมาเนิ่นนาน
 
กำหนดการเดินทาง
วันแรก แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-ท่าเดื่อ-พะยาก-เชียงตุง-เขตปกครองพิเศษที่ 4 เมืองลา
06.00 น. เดินทางถึง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว บริการอาหารเช้า ณ ร้านพรสุโขทัย อ.แม่สาย (มื้อที่ 1) 

08.00 น. พร้อมกันที่ ด่านพรมแดนอำเภอแม่สาย ผ่านพิธีการตรวจเอกสารผ่านแดนไทย/พม่า โดยมีพนักงานบริษัทคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร จากนั้นนำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย/พม่าสู่เมืองท่าขี้เหล็กประเทศพม่า ออกเดินทางจากเมืองท่าขี้เหล็กบนถนนลาดยางสองข้างทางที่ผ่านจะมองเห็นหมู่บ้านชนพื้นเมืองและชนเผ่าต่าง ๆ เดินทางเลียบแม่น้ำตาเลย์ ผ่าน เมืองท่าเดื่อ เมืองเพียก หรือเมืองพะยาก (ขวามือมีทางแยกไปเมืองยอง,เมืองยู้ ซึ่งสามารถเข้าสู่ประเทศจีนได้อีกทางหนึ่ง) ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม กระทั่ง เดินทางถึงหมู่บ้านปางควาย ก่อนจะลงเข้าสู่ที่ราบเชียงตุงที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีภูเขารายรอบสวยงาม

12.00 น. ถึงเมืองเชียงตุง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปานกะปา(มื้อที่ 2) เมืองเชียงตุง

บ่าย สักการะพระพุทธรูปเศียรทองคำ วัดมหาเมียดมุนี(วัดหลวง)เพื่อเป็นสิริมงคล ชมวัดหัวข่วง วัดพระแก้ว วังเก่าเจ้าบุญวาส นมัสการสมเด็จอายะธรรม(สังฆนายกไทเขิน) เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน ชมหนองตุง “สัญลักษณ์ของเชียงตุง” สักการะพระชี้นิ้วสูง 67 ฟุต ชมสถูปเจ้าฟ้าเชียงตุง และ อดีตกงสุลไทยในเชียงตุง 

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารโลกตา(มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเชียงตุง อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เข้าสู่ที่พักโรงแรมนิวเชียงตุง
 
วันที่สอง เมืองเชียงตุง-พะยาก-ท่าเดื่อ-ท่าขี้เหล็ก-แม่สาย
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 4) ชมตลาดเช้าเมืองเชียงตุง (ภายใน 1 เดือน ตลาดหยุด 1 วัน คือ วันพระขึ้น 15 ค่ำ) สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวเชียงตุง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของชุมชนท้องถิ่น และชนเผ่าพื้นเมืองต่าง ๆ จะแต่งกายสวยงามนำสินค้ามาจำหน่ายแลกเปลี่ยนซื้อขายเป็นประจำทุกวัน ให้อิสระท่านเลือกชมและซื้อเป็นของที่ระลึก ท่ามกลางบรรยากาศที่สดชื่นเย็นสบาย 

09.00 น. อำลาเมืองเชียงตุง ออกเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม สู่เมืองท่าชี้เหล็ก

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปานกะปา เมืองท่าเดื่อ (มื้อที่ 5) 

16.00 น. เดินทางถึงเมืองท่าขี้เหล็ก นำท่าน สักการะเจดีย์ชเวดากองจำลอง ชมและช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าราคาถูกที่ตลาดต้าล้อ เมืองท่าขี้เหล็ก พอสมควรแก่เวลานำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย/พม่า

17.30 น. สู่ประเทศไทย ถึง อำเภอแม่สาย จ.เชียงราย โดยสวัสดิภาพ.
 

อัตราค่าบริการ - บาท (โปรดสอบถาม) 

อัตรานี้รวม
• ค่าธรรมเนียมด่านพม่า/ไทย
• ค่าที่อาหาร 5 มื้อ
• ค่าที่พัก 1 คืน(โรงแรมนิวเชียงตุง แอร์+ทีวี+น้ำอุ่น/น้ำเย็น)
• ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวเชียงตุง
• ค่าไกด์พม่าและมัคคุเทศก์จากประเทศไทย
• การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(Personal Accident) วงเงิน 1,000,000.- บาท 
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ(Accident Medical Expense) วงเงิน 500,000.-บาท 
• บริการน้ำดื่ม ของว่าง ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง

การชำระเงิน 
1. กรุณาโอนเงินในนาม “หจก.ท๊อปนอร์ท ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส” ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 505-0-06874-6
2. ในนาม นายโกศล เกตุแก้ว ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงราย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 369-2-21835-2
3. หรือในนาม นายโกศล เกตุแก้ว ธนาคารกรุงเทพ ฯ สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 398-0-76979-2

เอกสารประกอบ 
1. สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ใบ, พระภิกษุใช้หนังสือสุทธิ, ชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)
2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้วจำนวน 3 รูป) 
3. วันเดินทางให้นำบัตรประชาชนฉบับจริงไปด้วย 
4. ส่งเอกสารก่อนการเดินทาง 7 วัน

(โปรแกรมท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ)

 
Untitled Document

เยี่ยมชมทั้งหมด 73,431 ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

Copyright @ 2017. www.topnorthtour.com . All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft