พิมพ์
TNT-LAO03 เชียงของ-หลวงพระบาง-เชียงของ 4 วัน 3 คืน(ไปเรือกลับเรือ)
ล่องเรือแม่น้ำโขง จากเชียงของ สู่ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก สปป.ลาว ชมพระราชวังหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดวิชุน น้ำตกตาดกวางซี ศูนย์หัตถกรรมบ้านผานม พระธาตุพูสี ตลาดมืด บ้านช่างไห ถ้ำติ่ง เส้นทาง: เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงพระบาง-ปากแบง-ห้วยทราย-เชียงของ ไปเรือ กลับ เรือ 4 วัน 3 คืน
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

กำหนดการเดินทาง


วันแรก เชียงของ-ห้วยทราย-ปากแบง-แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว
06.00 น. เดินทางถึง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทำภารกิจส่วนตัวที่โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 1)

07.30 น. ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองด่านเชียงของ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย/ลาว แห่งที่ 4 สู่ด่านห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(ประมาณ 20 นาที) สู่ท่าเรือหลวงห้วยทราย

เช้า+บ่าย ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่เมืองหลวงพระบาง ผ่านเมืองปากทา แขวงบ่อแก้ว ชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งโขง ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำโขง ชมเกาะแก่งที่สวยงามสัมผัสธรรมชาติบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น ล้อมรอบไปด้วยป่าเขาลำเนาไพร พรรณไม้นานาชนิด นั่งเรือผ่าน เมืองปากทา เมืองปากแบ่ง แขวงวอุดมไชย บริการอาหารกลางวันบนเรือ(มื้อที่ 2) 

17.00 น. เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง นำคณะขึ้นฝั่ง มีรถท้องถิ่นมารับไปส่งที่โรงแรมที่พัก

18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)  กลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง พระราชวังหลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-วัดวิชุน-น้ำตกตาดดกวางซี-พระธาตุพูสี
05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านสัมผัสกลิ่นอายของอารยะธรรมแห่งล้านช้างเมืองหลวงพระบางโดยนำท่านใส่บาตรทำบุญกับชาวบ้านหลวงพระบาง ทุก ๆ เช้าชาวหลวงพระบางเกือบแทบทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอใส่บาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์สามเณรที่ออกมาบิณฑบาตยามเช้าเรียงรายหลายร้อยรูป เป็นภาพยามเช้าที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง อันสงบสุข และความเลื่อมใสศรัทธาต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรม ของชาวล้านช้างที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน จากนั้นนำท่านชมตลาดเช้าหลวงพระบาง สัมผัสวิถีชีวิตการดำรงชีพที่แท้จริงของพี่น้องชาวลาวหลวงพระบาง ริมฝั่งแม่น้ำโขง

08.00 น. บริการอาหารกลางเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 4)  เที่ยวชม พระราชวังหลวงพระบาง อดีตเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาวสร้างปี ค.ศ. 1904 (พ.ศ.2447) ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ยอดปราสาทเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมศิลปะล้านช้างในสมัยปลดปล่อย ค.ศ. 1975 (พ.ศ.2518) เปลี่ยนเป็น หอพิพิธภัณฑ์ มีหอประดิษฐานพระบาง เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสูง1.14 เมตร หนัก 54 กก.ทำจากทองคำ 90% เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ภายในพระราชวังเต็มไปด้วยพรรณไม้ ดอกไม้ประดับนานาชนิด มีหอฟังธรรม ห้องรับรองแขกเมืองห้องเจ้ามหาชีวิต รูปหล่อครึ่งองค์ของเจ้าอุ่นคำ เจ้าสักรินทร์ เจ้าศรีสว่างวัฒนา มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม ท้องพระโรงมีบัลลังก์และเครื่องสูงประดับวิจิตรงดงาม และห้องจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุ ห้องบรรทม เตียงทำด้วยไม้แกะสลักสวยงาม ชมวัดเชียงทอง วัดที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง ได้รับการยกย่องให้เป็น สุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้างของลาว เป็นมรดกโลก เก่าแก่กว่า 400 ปี ตั้งอยู่บริเวณแหลมระหว่างแม่น้ำคานไหลมาบรรจบแม่น้ำโขง สร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ปี พ.ศ. 2102-2103 ก่อนจะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ สิ่งที่เด่นที่สุดคือ สิม หรือ โบสถ์ ที่มีโครงสร้างคล้ายกับโบสถ์ล้านนา มีหลังคาลดหลั่นกันมาเป็นชั้น ๆ เกือบถึงพื้น ด้านหน้าโบสถ์มีรูปทรงคล้าย ๆ นกเหยี่ยว (ฮุ้ง) กางปีกแตะพื้นหน้าบัน ตกแต่งด้วยไม้ฉลุลายลงรักปิดทอง ผนังโบสถ์ฉลุลายลงรักปิดทอง มีวิหาร 2 หลังตกแต่งด้วยกระจกสีบนพื้นชมพู มีโรงเมี้ยนโกศ ออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ ตกแต่งลวดลายเป็นเรื่องรามเกียรติ์ ฝีมือการแกะสลักของช่างหลวงเพี้ยตัน ศิลปินแห่งชาติลาว เป็นที่เก็บราชรถและพระโกศของเจ้าศรีสว่างวงศ์ สิ้นพระชนม์ พ.ศ.2502 ชม วัดวิชุน สร้างในสมัยพระวิชุนราช ปี ค.ศ.1503-1504 มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ลักษณะคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง และแหล่งรวบรวมงานฝีมือช่างสกุลต่าง ๆ ซ่อมแซมมาหลายยุคสมัย ภายในวิหารมีพระประธานองค์ใหญ่ที่สุดในหลวงพระบาง

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเทพบุบผา(มื้อที่ 5)

13.00 น. ออกเดินทางไปชม น้ำตกตาดกวางซี เป็นน้ำตกตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเล 560 เมตร เกิดจากต้นน้ำหลายสายรวมตัวเป็นน้ำตกสูง 81 เมตร ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเมืองหลวงพระบาง ชมศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ในอดีตเคยเป็นหมู่บ้านข้าราชการของเจ้ามหาชีวิตแห่งอาณาจักรล้านช้าง มีอาชีพทอผ้าประณีตสวยงาม ขึ้นสักการะ พระธาตุพูสี ตั้งอยู่กลางเมืองสูงประมาณ 150 เมตร บนยอดเขามีพระธาตุพูสี ที่สร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุทธ ราว พ.ศ.2347 รอบพระธาตุทำเป็นทางเดินให้ชมทัศนียภาพโดยรอบของหลวงพระบาง สองข้างบันได 328 ขั้น ขึ้นสู่พระธาตุที่ปลูกต้นลั่นทมเต็มไปหมด ได้กลิ่นหอมกรุ่น (ดอกลั่นทมลาว เรียกว่า ดอกจำปา เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ) พระธาตุพูสีเปรียบเสมือนหลักเมืองของหลวงพระบาง จนมีคำกล่าวว่า “ไปยามนครหลวงพระบาง ถ้าบ่ได้ขึ้นเบิ่งพูสีหรือขึ้นไปไหว้พระธาตุจอมพูสี เปรียบเสมือนกับว่าบ่ได้เห็นนครหลวงพระบางอย่างแท้จริง” ชอปปิ้งตลาดมืด เป็นถนนชอปปิ้งตอนเย็น ด้วยการปิดถนนข้าวเหนียวหรือถนนเจ๊ก ที่รู้จักกันในชื่อ ถนนสีสะหว่างวงศ์ มีสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะผ้าซิ่น ผ้านุ่ง ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋า เครื่องประดับ ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อเป็นที่ระลึก

19.00 น. ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเอง บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารมีไชผน (มื้อที่ 6) พร้อมกับฟังเพลงจากฝีมือบรรเลงของศิลปินล้านช้าง และการแสดงศิลปะพื้นบ้านของพี่น้องชาวหลวงพระบาง เข้าสู่ที่พักโรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม หลวงพระบาง-บ้านช่างไห-ถ้ำติ่ง-ปากแบง แขวงอุดมไชย
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารเทพบุบผา (มื้อที่ 7)

08.00 น. ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสองฟากฝั่งแม่น้ำโขง ท่ามกลางบรรยากาศสุขสดชื่นรับวันใหม่ ระหว่างทางแวะ ชมหมู่บ้านช่างไห ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพต้มเหล้าจากข้าวเหนียวขาวและแดง กลิ่นหอม รสออกหวานและดีกรีสูง และมีอาชีพทอผ้าที่ประณีตสวยงาม จากนั้นล่องเรือต่อ แวะชมถ้ำติ่ง (คำว่าติ่ง “ติ่ง” ในภาษาลาวหมายถึง งอก หรือย้อย) เป็นถ้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ลึกเข้าไปในหน้าผาริมแม่น้ำโขง ภายในถ้ำเป็นศาสนสถานสำคัญ ตามประวัติกล่าวไว้ว่า เมื่อพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เสด็จกลับจากเชียงใหม่ โปรดให้ก่อสร้างตกแต่งถ้ำและนำพระพุทธรูปมาประดิษฐาน เป็นอนุสรณ์แห่งสัมพันธไมตรีระหว่างล้านช้างหลวงพระบาง กับ ล้านนาเชียงใหม่ ต่อมาทุก ๆ ปี วันปีใหม่ลาว ชาวหลวงพระบางจะนำพระพุทธรูปมาไว้ในถ้ำ ถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ เป็นเหตุให้ถ้ำทั้งสองมีพระพุทธรูปหลากขนาดและชนิด ทั้งพระพุทธรูปไม้ ปูนปั้น และสำริด แออัดเต็มไปหมด บริการอาหารกลางวันบนเรือ(มื้อที่ 8) 

16.00 น. ถึง เมืองปากแบง แขวงอุดมไชย นำคณะขึ้นฝั่งเข้าสู่ที่พักโรงแรม

18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร(มื้อที่ 9)  กลับที่พักโรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สี่ ปากแบง-ปากทา-เมืองห้วยทราย-เชียงของ จังหวัดเชียงราย
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร(มื้อที่ 10)

08.00 น. ล่องเรือแม่น้ำโขง เพื่อกลับสู่ประเทศไทย โดยผ่านเมืองปากทา บริการอาหารบนเรือ(มื้อที่ 11)

16.00 น. เดินทางถึงท่าเรือเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว นำท่านขึ้นฝั่งตรวจเอกสารผ่านแดนออกจากด่านลาวที่ด่านห้วยทราย จากนั้นนั่งเรือข้ามฟากสู่ด่านอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

17.00 น. เดินทางถึงประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

อัตราค่าบริการ - บาท (โปรดสอบถาม) 

 

อัตรานี้รวม
• ค่าเรือท่องเที่ยวของลาวเช่าเหมาลำ จากเมืองห้วยทราย-หลวงพระบาง-ห้วยทราย 
• ค่าเรือข้ามฟาก เชียงของ-ห้วยทราย+ ค่ารถสองแถวรับ-ส่งท่าเรือ
• ค่ารถนำเที่ยวหลวงพระบาง+ค่ารถบรรทุกสัมภาระ 
• ค่าอาหาร 11 มื้อที่ระบุ+ค่าที่พัก 3 คืน+ค่าเข้าชมสถานที่ ที่ระบุตามรายการ
• ค่าล่วงเวลา แจ้งเข้า-แจ้งออกด่าน+ค่าไกด์ท้องถิ่น 
• บริการน้ำดื่ม ของว่าง ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติส่วนบุคคล(Personal Accident) วงเงิน 1,000,000.-บาท
ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ(Accident Medical Expense) 
วงเงิน 500,000.- บาท

 

การชำระเงิน
• กรุณาโอนเงินในนาม “หจก.ท๊อปนอร์ท ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส” ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 505-0-06874-6
• ในนาม นายโกศล เกตุแก้ว ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงราย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 369-2-21835-2
• หรือในนาม นายโกศล เกตุแก้ว ธนาคารกรุงเทพ ฯ สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 398-0-76979-2

 

เอกสารประกอบ:
พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

สิ่งที่ควรนำติดตัว: 
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย

(รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นสำคัญ)

 

 
Untitled Document

เยี่ยมชมทั้งหมด 77,437 ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

Copyright @ 2017. www.topnorthtour.com . All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft