พิมพ์
TNT-LAO04 หนองคาย-วังเวียง-หลวงพระบาง-หนองคาย ไปรถกลับรถ 4 วัน 3 คืน
ท่องเที่ยว หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก สปป.ลาว ชมบ้านช่างไห ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง ศูนย์หัตถกรรมบ้านผานม พระราชวังหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดวิชุน น้ำตกตาดกวางซี พระธาตุพูสี เส้นทาง: หนองคาย-วังเวียง-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-หนองคายไปรถ กลับรถ (4 วัน 3 คืน)
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

กำหนดการเดินทาง

วันแรก หนองคาย-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง

06.30 น. คณะเดินทางถึงจังหวัดหนองคาย ทำภารกิจส่วนตัวที่โรงแรมทิพย์โฮเต็ล บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 1) 
08.00 น. ออกเดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านหนองคาย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระนั่งรถบัสปรับอากาศข้ามสะพานมิตรภาพไทย/ลาว นำท่านสู่เมืองหลวงพระบาง
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพูอ่างคำ(มื้อที่ 2) เมืองวังเวียง หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง ผ่านเมืองกาสี สามแยกพูคูน แวะพักอิริยาบถตามเส้นทางที่เห็นควร
17.30 น. เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเกือบ 640 ปี เดิมชื่อ ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี เป็น 1 ใน 17 แขวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารมีไชยผล(มื้อที่ 3) นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมแก้วประทุม 

 

วันที่สอง ตลาดเช้า ถ้ำติ่ง พระราชวัง วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางซี ผานม พระธาตุพูสี

05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านสัมผัสกลิ่นอายของอารยะธรรมแห่งล้านช้างเมืองหลวงพระบางโดยนำท่านใส่บาตรทำบุญกับชาวบ้านหลวงพระบาง ทุก ๆ เช้าชาวหลวงพระบางเกือบแทบทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอใส่บาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์สามเณรที่ออกมาบิณฑบาตยามเช้าเรียงรายหลายร้อยรูป เป็นภาพยามเช้าที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง อันสงบสุข และความเลื่อมใสศรัทธาต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรม ของชาวล้านช้างที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน จากนั้นนำท่านชมตลาดเช้าหลวงพระบาง สัมผัสวิถีชีวิตการดำรงชีพที่แท้จริงของพี่น้องชาวลาวหลวงพระบาง ริมฝั่งแม่น้ำโขง
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารมีไชยผล(มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งมีอาชีพหมักสาโทและต้มเหล้าขาว รวมทั้งเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย ให้ท่านเดินชอปิ้งเป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นล่องเรือแม่น้ำโขง ชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งโขง เกาะแก่งที่สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยป่าเขาลำเนาไพรพรรณไม้นานาชนิด เดินทางสู่ ถ้ำติ่ง (คำว่า “ติ่ง” ในภาษาลาว หมายถึง งอก หรือย้อย) เป็นถ้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ลึกเข้าไปในหน้าผาริมแม่น้ำโขง ภายในถ้ำเป็นศาสนสถานสำคัญ ตามประวัติกล่าวไว้ว่า เมื่อพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเสด็จกลับจากเชียงใหม่ โปรดให้ก่อสร้างตกแต่งถ้ำและนำพระพุทธรูปมาประดิษฐาน เป็นอนุสรณ์แห่งสัมพันธไมตรีระหว่างล้านช้างหลวงพระบาง กับ ล้านนาเชียงใหม่ ต่อมาทุก ๆ ปีวันปีใหม่ลาว ชาวหลวงพระบางจะนำพระพุทธรูปมาไว้ในถ้ำ ถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ เป็นเหตุให้ถ้ำทั้งสองมีพระพุทธรูปหลากขนาดและชนิด ทั้งพระพุทธรูปไม้ ปูนปั้น และสำริดแออัดเต็มไปหมด เดินทางกลับสู่หลวงพระบาง ชมพระราชวังหลวงพระบาง อดีตเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาวสร้างปี ค.ศ. 1904 (พ.ศ.2447)ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ยอดปราสาทเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมศิลปะล้านช้างในสมัยปลดปล่อย ค.ศ. 1975 (พ.ศ.2518) เปลี่ยนเป็น หอพิพิธภัณฑ์มีหอประดิษฐานพระบาง เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสูง 1.14 เมตร หนัก 54 กก.ทำจากทองคำ 90% เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ภายในพระราชวังเต็มไปด้วยพรรณไม้ ดอกไม้ประดับนานาชนิด มีหอฟังธรรม ห้องรับรองแขกเมือง ห้องเจ้ามหาชีวิต รูปหล่อครึ่งองค์ของเจ้าอุ่นคำ เจ้าสักรินทร์ เจ้าศรีสว่างวัฒนา มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม ท้องพระโรงมีบัลลังก์และเครื่องสูงประดับวิจิตรงดงาม และห้องจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุ ห้องบรรทมเตียงทำด้วยไม้แกะสลักสวยงาม ชมวัดเชียงทอง วัดที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง ได้รับการยกย่องให้เป็น สุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้างของลาว เป็นมรดกโลก เก่าแก่กว่า 400 ปี ตั้งอยู่บริเวณแหลมระหว่างแม่น้ำคานไหลมาบรรจบแม่น้ำโขง สร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ปี พ.ศ. 2102-2103 ก่อนจะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ สิ่งที่เด่นที่สุด คือ สิม หรือ โบสถ์ ที่มีโครงสร้างคล้ายกับโบสถ์ล้านนา มีหลังคาลดหลั่นกันมาเป็นชั้น ๆ เกือบถึงพื้น ด้านหน้าโบสถ์มีรูปทรงคล้ายนกเหยี่ยว(ฮุ้ง) กางปีกแตะพื้นหน้าบันตกแต่งด้วยไม้ฉลุลายลงรักปิดทอง ผนังโบสถ์ฉลุลายลงรักปิดทอง มีวิหาร 2 หลัง ตกแต่งด้วยกระจกสีบนพื้นชมพู มีโรงเมี้ยนโกศ ออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ ตกแต่งลวดลายเป็นเรื่องรามเกียรติ์ ฝีมือการแกะสลักของช่างหลวงเพี้ยตัน ศิลปินแห่งชาติลาว เป็นที่เก็บราชรถและพระโกศของเจ้าศรีสว่างวงศ์ สิ้นพระชนม์พ.ศ.2502 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเทพบุบผา(มื้อที่ 5)  บ่าย ออกเดินทางไปชม น้ำตกตาดกวางซี เป็นน้ำตกตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเล 560 เมตร เกิดจากต้นน้ำหลายสายรวมตัวเป็นน้ำตกสูง 81 เมตร ที่ชื่อว่าสวยที่สุดของหลวงพระบาง ชมวัดวิชุน สร้างในสมัยพระวิชุนราช ปี ค.ศ.1503-1504 มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ลักษณะคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง และแหล่งรวบรวมงานฝีมือช่างสกุลต่าง ๆ ซ่อมแซมมาหลายยุคสมัย ภายในวิหารมีพระประธานองค์ใหญ่ที่สุดในหลวงพระบาง ขึ้น สักการะพระธาตุพูสี ตั้งอยู่กลางใจเมืองสูงประมาณ 150 เมตร บนยอดเขามีพระธาตุพูสี ที่สร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุทธราว พ.ศ.2347 รอบพระธาตุทำเป็นทางเดินให้ชมทัศนียภาพโดยรอบของหลวงพระบาง สองข้างบันได 328 ขั้น ขึ้นสู่พระธาตุที่ปลูกต้นลั่นทมเต็มไปหมด ได้กลิ่นหอมกรุ่น(ดอกลั่นทม ลาวเรียกว่า ดอกจำปา เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของลาว) พระธาตุพูสีเปรียบเสมือนหลักเมืองของหลวงพระบาง จนมีคำกล่าวว่า “ไปยามนครหลวงพระบาง ถ้าบ่ได้ขึ้นเบิ่งพูสีหรือขึ้นไปไหว้พระธาตุจอมพูสี เปรียบเสมือนกับว่าบ่ได้เห็นนครหลวงพระบางอย่างแท้จริง” ชอปปิ้งตลาดมืด เป็นถนนชอปปิ้งตอนเย็น ด้วยการปิดถนนข้าวเหนียวหรือถนนเจ๊ก ที่รู้จักกันในชื่อ ถนนสีสะหว่างวงศ์ มีสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะผ้าซิ่น ผ้านุ่ง ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋า เครื่องประดับ ให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อเป็นที่ระลึก
18.00 น. บายศรีสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคล และบริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารวุฒิวงค์
(มื้อที่ 6) พร้อมกับฟังเพลงจากฝีมือบรรเลงของศิลปินล้านช้างด้วยพิณพาทย์วงหลวง เข้าสู่ที่พักโรงแรมแก้วประทุม 

 

วันที่สาม หลวงพระบาง-เมืองพูคูน-เมืองวังเวียง

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารมีไชยผล(มื้อที่ 7) 
08.30 น. ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่เมืองวังเวียง ชมทัศนียภาพสองข้างทางที่สวยงามของขุนเขา ป่าไม้ ไร่นาแบบขั้นบันได แวะชมหมู่บ้านของชนพื้นเมือง เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลื้อ เป็นเส้นทางที่ลัดเลาะภูเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งของเอเชียอาคเนย์ แวะพักสามแยกเมืองพูคูน 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสมจิต เมืองกาสี (มื้อที่ 8)   บ่าย เดินทางต่อ ชมทิวทัศน์บนยอดเขาสูงจนกระทั่ง ถึง เมืองวังเวียง เป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซอง ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสูง เห็นสายน้ำกว้างสลับแนวขาหินปูนจนได้รับฉายาว่า “กุ้ยหลินเมืองลาว” นำท่าน ชมถ้ำจัง ชอปปิ้งเลือกซื้อสินค้า ตลาดเมืองวังเวียง 
18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 9) เข้าสู่ที่พักโรงแรมถาวรสุข 

 

วันที่สี่ วังเวียง-เวียงจันทน์-หอพระแก้ว-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-ตลาดเช้า-หนองคาย

06.00 น บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 10) ออกเดินทางสู่เมืองเวียงจันทน์ แวะพักอิริยาบถ เลือกซื้อปลาแห้งจากเขื่อนน้ำงึม บ้านห้วยหม้อ และเครื่องหวาย-ผ้าไหมราคาถูกที่ เมืองโพนโฮง 
11.30 น. ถึง เวียงจันทน์ เมืองหลวงของ สปป.ลาว บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)   บ่าย เที่ยวชมเมืองหลวงเวียงจันทน์ ชมหอพระแก้ว ที่พระเจ้าไชยเชษฐาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณของชาวลาว สักการะ พระธาตุหลวง พุทธสถานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลาว เดิมเป็นพระธาตุองค์เล็ก ๆ เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (กระดูกหัวเหน่า) ต่อมาพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงสร้างพระธาตุหลวงใหม่ครอบองค์เดิม ให้ชื่อว่า พระธาตุเจดีย์โลกจุฬามณี พระธาตุหลวงถูกทำลายเสียหายหลายครั้ง และชาวลาวได้บูรณะขึ้นใหม่ทุกครั้ง หลังสุดบูรณะรูปทรงตามคติจักรวาลที่มีเขาพระสุเมรุเป็นแกนกลาง และมีเจดีย์ธาตุบริวารล้อมรอบ 30 องค์ ทาสีทองอร่ามสวยงาม ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย ซุ้มประตูขนาดใหญ่สร้างอยู่บนถนนล้านช้าง ลักษณะคล้ายประตูชัยของฝรั่งเศสที่กรุงปารีส แต่รายละเอียดเป็นศิลปะล้านช้าง ไม่ว่าจะเป็นยอดปราสาทบนประตู ลวดลายปูนปั้นและภาพวาดบนเพดาน ประตูชัย สร้างเมื่อ พ.ศ.2512 เพื่อเป็นที่ระลึกแก่วีรชนผู้ร่วมปลดปล่อยประเทศลาวให้เป็นอิสระ ที่เสาประตูมีทางเดินขึ้นไปชมวิวด้านบน จากนั้น ให้อิสระท่าน ชอปปิ้งเลือกซื้อสินค้าราคาถูก ที่ตลาดเช้าเวียงจันทน์(แต่เปิดตลอดทั้งวัน) มีสินค้าพื้นเมืองและสินค้าจากต่างประเทศ เช่น เครื่องมุกจากเวียดนาม นาฬิกาจากรัสเซีย ของใช้เบ็ดเตล็ดจากจีน เครื่องแก้วจากเชคโกสโลวะเกีย 
16.30 น. เดินทางถึงด่านมิตรภาพ ไทย-ลาว ให้อิสระท่านช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี ได้เวลาอันสมควรนำท่านข้ามสะพานแม่น้ำโขงกลับสู่ฝั่งไทย ตรวจเช็คเอกสารผ่านแดนไทย/ลาว โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
17.30 น. กลับสู่ประเทศไทย ที่ จังหวัดหนองคาย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 


อัตราค่าบริการ - บาท (โปรดสอบถาม) 

อัตรานี้รวม
• ค่ารถบัสปรับอากาศ จากเมืองเวียงจันทร์-วังเวียง-หลวงพระบาง ไปกลับ 
• ค่าเรือท่องเที่ยวสู่ถ้ำติ่งเช่าเหมาลำ
• ค่ารถนำเที่ยวหลวงพระบาง+ค่ารถบรรทุกสัมภาระ ข้ามสะพานมิตรภาพไทย/ลาว
• ค่าอาหาร 11 มื้อที่ระบุ+ค่าที่พัก 3 คืน+ค่าเข้าชมสถานที่ ที่ระบุตามรายการ
• ค่าล่วงเวลา แจ้งเข้า-แจ้งออกด่าน
• ค่าไกด์ท้องถิ่น (บริการน้ำดื่ม ของว่าง ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง)
• ค่าประกันอุบัติส่วนบุคคล(Personal Accident) วงเงิน 1,000,000.-บาท
ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ(Accident Medical Expense) วงเงิน 500,000.- บาทการชำระเงิน
• กรุณาโอนเงินในนาม “หจก.ท๊อปนอร์ท ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส” ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 505-0-06874-6
• ในนาม นายโกศล เกตุแก้ว ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงราย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 369-2-21835-2
• หรือในนาม นายโกศล เกตุแก้ว ธนาคารกรุงเทพ ฯ สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 398-0-76979-2เอกสารประกอบ : 
พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน


สิ่งที่ควรนำติดตัว :
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย

(รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นสำคัญ)

 

 
Untitled Document

เยี่ยมชมทั้งหมด 77,432 ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

Copyright @ 2017. www.topnorthtour.com . All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft