พิมพ์
TNT-LAO05 เชียงของ-หลวงพระบาง-อุดมไชย-ห้วยทราย
ล่องเรือแม่น้ำโขง จากเชียงของ สู่ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวังหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดวิชุน(พระธาตุหมากโม) น้ำตกตาดกวางซี ศูนย์หัตถกรรมบ้านผานม พระธาตุพูสี ตลาดม้ง บ้านช่างไห ถ้ำติ่ง ตลาดโพสี บ้านช่างฆ้อง ไปเรือ-ต่อรถ: สู่หลวงพระบาง-กลับรถ สู่อุดมไชย-หลวงน้ำทา-ห้วยทราย-เชียงของ 4 วัน 3 คืน
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

กำหนดการเดินทาง


วันแรก เชียงของ-ห้วยทราย-ปากแบง-ถ้ำติ่ง-แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว
06.00 น. เดินทางถึง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองด่านเชียงของ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ นั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำโขงสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองด่านเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว   เช้า+บ่าย ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่เมืองหลวงพระบาง ผ่านเมืองปากทา แขวงบ่อแก้วชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งโขง ชมเกาะแก่งที่สวยงามสัมผัสธรรมชาติบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น ล้อมรอบไปด้วยป่าเขาลำเนาไพร พรรณไม้นานาชนิด นั่งเรือผ่าน เมืองปากแบง แขวงอุดมไชย เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าต่าง ๆ จุดเชื่อมต่อประเทศจีนและเวียดนาม บริการอาหารกลางวันบนเรือ(มื้อที่ 1) บริการ ชา+กาแฟ+ผลไม้+ของว่าง ตลอดการเดินทาง หากมีเวลาเพียงพอ แวะชมถ้ำติ่ง (คำว่า “ติ่ง” ในภาษาลาว หมายถึง งอก หรือย้อย) เป็นถ้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ลึกเข้าไปในหน้าผาริมแม่น้ำโขง ภายในถ้ำเป็นศาสนสถานสำคัญ ตามประวัติกล่าวไว้ว่า เมื่อพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเสด็จกลับจากเชียงใหม่ โปรดให้ก่อสร้างตกแต่งถ้ำและนำพระพุทธรูปมาประดิษฐาน เป็นอนุสรณ์แห่งสัมพันธไมตรีระหว่างล้านช้างหลวงพระบาง กับ ล้านนาเชียงใหม่ ต่อมาทุก ๆ ปีวันปีใหม่ลาว ชาวหลวงพระบางจะนำพระพุทธรูปมาไว้ในถ้ำ ถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ เป็นเหตุให้ถ้ำทั้งสองมีพระพุทธรูปหลากขนาดและชนิด ทั้งพระพุทธรูปไม้ ปูนปั้น และสำริดแออัดเต็มไปหมด 

17.00 น. ถึง เมืองหลวงพระบาง นำคณะขึ้นฝั่ง มีรถท้องถิ่นมารับไปส่งที่โรงแรมที่พัก

18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารมีไชยผล(มื้อที่ 2) กลับที่พักโรงแรมแก้วประทุม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 


วันที่สอง พระราชวังหลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-วัดวิชุน-น้ำตกตาดดกวางซี-พระธาตุพูสี
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 3)

08.00 น. เที่ยวชม พระราชวังหลวงพระบาง อดีตเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาวสร้างปี ค.ศ. 1904 (พ.ศ.2447) ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ยอดปราสาทเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมศิลปะล้านช้างในสมัยปลดปล่อย ค.ศ. 1975 (พ.ศ.2518) เปลี่ยนเป็น หอพิพิธภัณฑ์ มีหอประดิษฐานพระบาง เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสูง1.14 เมตร หนัก 54 กก.ทำจากทองคำ 90% เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ภายในพระราชวังเต็มไปด้วยพรรณไม้ ดอกไม้ประดับนานาชนิด มีหอฟังธรรม ห้องรับรองแขกเมืองห้องเจ้ามหาชีวิต รูปหล่อครึ่งองค์ของเจ้าอุ่นคำ เจ้าสักรินทร์ เจ้าศรีสว่างวัฒนา มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม ท้องพระโรงมีบัลลังก์และเครื่องสูงประดับวิจิตรงดงาม และห้องจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุ ห้องบรรทม เตียงทำด้วยไม้แกะสลักสวยงาม ชม วัดเชียงทอง วัดที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง ได้รับการยกย่องให้เป็น สุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้างของลาว เป็นมรดกโลก เก่าแก่กว่า 400 ปี ตั้งอยู่บริเวณแหลมระหว่างแม่น้ำคานไหลมาบรรจบแม่น้ำโขง สร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ปี พ.ศ. 2102-2103 ก่อนจะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ สิ่งที่เด่นที่สุดคือ สิม หรือ โบสถ์ ที่มีโครงสร้างคล้ายกับโบสถ์ล้านนา มีหลังคาลดหลั่นกันมาเป็นชั้น ๆ เกือบถึงพื้น ด้านหน้าโบสถ์มีรูปทรงคล้าย ๆ นกเหยี่ยว (ฮุ้ง) กางปีกแตะพื้นหน้าบัน ตกแต่งด้วยไม้ฉลุลายลงรักปิดทอง ผนังโบสถ์ฉลุลายลงรักปิดทอง มีวิหาร 2 หลังตกแต่งด้วยกระจกสีบนพื้นชมพู มีโรงเมี้ยนโกศ ออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ ตกแต่งลวดลายเป็นเรื่องรามเกียรติ์ ฝีมือการแกะสลักของช่างหลวงเพี้ยตัน ศิลปินแห่งชาติลาว เป็นที่เก็บราชรถและพระโกศของเจ้าศรีสว่างวงศ์ สิ้นพระชนม์ พ.ศ.2502 ชม วัดวิชุน สร้างในสมัยพระวิชุนราช ปี ค.ศ.1503-1504 มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ลักษณะคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง และแหล่งรวบรวมงานฝีมือช่างสกุลต่าง ๆ ซ่อมแซมมาหลายยุคสมัย ภายในวิหารมีพระประธานองค์ใหญ่ที่สุดในหลวงพระบาง

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเทพบุบผา(มื้อที่ 4)

13.00 น. ออกเดินทางไปชม น้ำตกตาดกวางซี เป็นน้ำตกตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเล 560 เมตร เกิดจากต้นน้ำหลายสายรวมตัวเป็นน้ำตกสูง 81 เมตร ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเมืองหลวงพระบาง ชมศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ในอดีตเคยเป็นหมู่บ้านข้าราชการของเจ้ามหาชีวิตแห่งอาณาจักรล้านช้าง มีอาชีพทอผ้าประณีตสวยงาม นำท่านขึ้นสักการะ พระธาตุพูสี ตั้งอยู่กลางเมืองสูงประมาณ 150 เมตร บนยอดเขามีพระธาตุพูสี ที่สร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุทธ ราว พ.ศ.2347 รอบพระธาตุทำเป็นทางเดินให้ชมทัศนียภาพโดยรอบของหลวงพระบาง สองข้างบันได 328 ขั้น ขึ้นสู่พระธาตุที่ปลูกต้นลั่นทมเต็มไปหมด ได้กลิ่นหอมกรุ่น (ดอกลั่นทมลาว เรียกว่า ดอกจำปา เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ) พระธาตุพูสีเปรียบเสมือนหลักเมืองของหลวงพระบาง จนมีคำกล่าวว่า “ไปยามนครหลวงพระบาง ถ้าบ่ได้ขึ้นเบิ่งพูสีหรือขึ้นไปไหว้พระธาตุจอมพูสี เปรียบเสมือนกับว่าบ่ได้เห็นนครหลวงพระบางอย่างแท้จริง” ชอปปิ้งตลาดมืด เป็นถนนชอปปิ้งตอนเย็น ด้วยการปิดถนนข้าวเหนียวหรือถนนเจ๊ก ที่รู้จักกันในชื่อ ถนนสีสะหว่างวงศ์ มีสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะผ้าซิ่น ผ้านุ่ง ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋า เครื่องประดับ ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อเป็นที่ระลึก

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารปากห้วยมีไชย (มื้อที่ 5) หลังอาหารให้อิสระท่านได้ชอปปิ้งของฝากที่ ตลาดไนท์บาร์ซ่าหลวงพระบาง ได้เวลาพอสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมแก้วประทุม


 
วันที่สาม ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-ตลาดโพสี-วัดมหาธาตุ-บ้านช่างฆ้อง-อุดมไชย
05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านสัมผัสกลิ่นอายของอารยะธรรมแห่งล้านช้างเมืองหลวงพระบางโดยนำท่านใส่บาตรทำบุญกับชาวบ้านหลวงพระบาง ทุก ๆ เช้าชาวหลวงพระบางเกือบแทบทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอใส่บาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์สามเณรที่ออกมาบิณฑบาตยามเช้าเรียงรายหลายร้อยรูป เป็นภาพยามเช้าที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบางอันสงบสุข และความเลื่อมใสศรัทธาต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรม ของชาวล้านช้างที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน จากนั้นนำท่าน ชมตลาดเช้าหลวงพระบาง สัมผัสวิถีชีวิตการดำรงชีพที่แท้จริงของพี่น้องชาวลาวหลวงพระบาง ริมฝั่งแม่น้ำโขง

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 6)

08.00 น. ชมตลาดโพสี ดูเครื่องเงินที่ตลาดดาลา ชมวัดมหาธาตุวรวิหาร ศูนย์หัตถกรรมบ้านช่างฆ้อง

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเทพบุบผา(มื้อที่ 7)  บ่าย ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ สู่ แขวงอุดมไชย 

17.00 น. ถึงแขวงอุดมไชย ซึ่งตั้งอยู่ในวงล้อมของแขวงพาสาลี หลวงพระบาง ไชยะบุรีและแขวงหลวงน้ำทา สมัยสงครามกู้ชาติและเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมืองอุดมไชย เป็นศูนย์กลางของเส้นทางที่จีนใช้ส่งความช่วยเหลือผ่านไปยังขบวนการประเทศลาวในช่วงปี พ.ศ.2513

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร(มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมสุรินพอน

 

 
วันที่สี่ อุดมไชย-หลวงน้ำทา-ห้วยทราย-เชียงของ
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 9) ชมตลาดเช้าเมืองอุดมไชย วิถีชีวิตของชนเผ่าต่าง ๆ

08.00 น. ออกเดินทาง สู่ แขวงหลวงน้ำทา ระหว่างเดินทางชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม หมู่บ้านชาวเขา วิถีชีวิตเรียบง่าย ของชนเผ่าต่าง ๆ เช่น ลาวสูง เผ่าอาข่า ม้ง เย้า แวะพักหมู่บ้านชาวไทดำ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฮือนลาว แขวงหลวงน้ำทา (มื้อที่ 10)   บ่าย ออกเดินทางต่อ สู่ เมืองห้วยทราย

16.30 น. เดินทางถึงเมืองห้วยทราย ผ่านพิธีตรวจเอกสารเข้า/ออกเมือง นำท่านนั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำโขง สู่ ประเทศไทย

17.00 น. ถึง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยสวัสดิภาพ.

 

อัตราค่าบริการ - บาท (โปรดสอบถาม) 

 

อัตรานี้รวม
• ค่าเรือท่องเที่ยวของลาวเช่าเหมาลำ จากเมืองห้วยทราย-หลวงพระบาง (ภายในเรือ นั่ง เดิน สะดวกสบายครับ มีห้องน้ำ อากาศโล่ง เย็นสบาย เป็นเรือขนาดใหญ่ จุได้ 40-50 คน ไม่มีปัญหาการเดินทางครับ)
• ค่าเรือข้ามฟาก เชียงของ-ห้วยทราย+ ค่ารถสองแถวรับ-ส่งท่าเรือ
• ค่ารถบัสปรับอากาศ จากหลวงพระบาง - เมืองห้วยทราย
• ค่ารถนำเที่ยวหลวงพระบาง+ค่ารถบรรทุกสัมภาระ ข้ามสะพานมิตรภาพไทย/ลาว
• ค่าอาหาร 10 มื้อที่ระบุ+ค่าที่พัก 3 คืน+ค่าเข้าชมสถานที่ ที่ระบุตามรายการ
• ค่าล่วงเวลา แจ้งเข้า-แจ้งออกทุกด่าน
• ค่าไกด์ท้องถิ่น (บริการน้ำดื่ม ของว่าง ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง)
• ค่าประกันอุบัติส่วนบุคคล(Personal Accident) วงเงิน 1,000,000.-บาท
ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ(Accident Medical Expense) วงเงิน 500,000.- บาท

 

อัตรานี้ไม่รวม 
• ค่าทิปไกด์ลาวและคนขับรถ วันละ 50 บาท/คน

 

เอกสารประกอบ : 
พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

สิ่งที่ควรนำติดตัว :
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย

(รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นสำคัญ)

 

 
Untitled Document

เยี่ยมชมทั้งหมด 77,428 ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

Copyright @ 2017. www.topnorthtour.com . All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft