พิมพ์
TNT-CH01เชียงของ-หลวงน้ำทา-เชียงรุ่ง 4 วัน 3 คัน(ไปรถกลับรถ)
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สำรวจเส้นทางสายใหม่ คุนหมิง-กรุงเทพฯ (R3a) สัมผัสดินแดนวัฒนธรรมชาวไทลื้อ เมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา) เส้นทาง: เชียงของ-เวียงภูคา-หลวงน้ำทา สปป.ลาว-เมืองเชียงรุ่ง(สิบสองปันนา)-เชียงของ4 วัน 3 คืน (ไปรถ กลับ รถ)
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

เมืองเชียงรุ่ง หรือ เมืองสิบสองปันนา อยู่ทางใต้สุดของมณฑลยูนนาน ใกล้เขตพรมแดนประเทศพม่าและลาวกว่าครึ่งของจำนวนประชากรเป็นชาวไตหรือไท รองลงมาคือ ฮั่น ที่เหลือเป็นชนกลุ่มน้อย อี๋หุย จ้วง และชนภูเขาเชื้อสายต่าง ๆ หลายปีที่ผ่านมา สิบสองปันนากลายเป็น “ประเทศไทยฉบับย่อ” ของเมืองจีน เนื่องจากพื้นที่และประเพณีใกล้เคียงกันมาก เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลเข้าพรรษาและออกพรรษา เมืองเอกของสิบสองปันนา คือ เชียงรุ่ง หรือ จิ่นหง เป็นเมืองที่เจริญเติบโตเร็วมาก เป็นศูนย์กลางที่นักท่องเที่ยวใช้ตั้งต้นเดินทางไปเที่ยวชมหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยและธรรมชาติป่าเขาที่อุดมไปด้วยสัตว์นานาชนิดของสิบสองปันนา ซึ่งท่านน่าไปสัมผัสเป็นอย่างยิ่ง
 
กำหนดการเดินทาง


วันแรก เชียงของ-หลวงน้ำทา ด่านบ่อเต็น สปป.ลาว-ด่านบ่อหาญ-เมืองหล้า ประเทศจีน
06.00 น. คณะเดินทางถึง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทำภารกิจส่วนตัวที่โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 1)

07.30 น. ออกเดินทางสู่ด่าน ตม.เชียงของ ตรวจเอกสารผ่านแดนและพิธีตรวจคนเข้าเมืองไทย/ลาว โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ จากนั้นนั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำโขงสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ด่านเมืองห้วยทราย 

08.00 น. ออกเดินทางสู่แขวงหลวงน้ำทา โดยรถปรับอากาศ ตามเส้นทาง R3a (เส้นทางสายคุนหมิง-กรุงเทพฯ1 ในเส้นทางเศรษฐกิจตามโครงการร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง) 

12.00 น. ถึง แขวงหลวงน้ำทา บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)  บ่าย ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศของลาว จนกระทั่งถึงด่านบ่อเต็น สปป.ลาว ตรวจเอกสารผ่านแดน สู่ประเทศจีน ที่ด่านบ่อหาญ เปลี่ยนเป็นรถปรับอากาศของจีน ออกเดินทางสู่เมืองหล้า

17.00 น. เดินทางถึง เมืองหล้า เข้าสู่ที่พักโรงแรม Grand Jinxiu Hotel หรือเทียบเท่า

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) เที่ยวเมืองหล้ายามราตรี อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย


 
วันที่สอง เมืองหล้า-เมืองกัลลันป้า หมู่บ้านไทลื้อ-เมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา)
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารเดินทางสู่เมืองกัลลันป้า ระหว่างเดินทางผ่านเมืองหล้าเมืองแวน เมืองนุน ชมทิวทัศน์และหมู่บ้านชาวไทลื้อ ชมการทำนาขั้นบันได การทำไร่ชา และสวนยางพารา

12.00 น. เดินทางถึง เมืองกัลลันป้า บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) เข้า ชมหมู่บ้านไทลื้อ ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่เหมือนอย่างครั้งอดีตมีบ้านเรือนทรงไทลื้อเป็นเรือนยกพื้น หลังคาสี่เหลี่ยม มียอดแหลม สร้างด้วยไม้และมุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผา มีบันไดขึ้นไปยังชั้นบนของตัวบ้าน ชมวัดมหาราชฐานสุทธาวาส วัดเก่าแก่ของชุมชนซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ชมโรงงานหยกของรัฐบาล ด้วยฝีมือการเจียระไนของคนพิการอันลือชื่อของคนจีน จากนั้นเดินทางต่อเลียบแม่น้ำโขง สู่เมืองสิบสองปันนา ข้ามสะพานแขวนที่ยาวที่สุดของมณฑลยูนนาน เบื้องล่างมองเห็นท่าเรือเมืองเชียงรุ่ง เป็นจุดขนถ่ายสินค้าจากจีนสู่ไทย

17.00 น. ถึง เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา คำว่าเชียงรุ่ง หรือ จิ่งหง หมายความว่า “เมืองแห่งรุ่งอรุณ” ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลยูนนาน มีฐานะเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองของชนชาติไต มีพื้นที่รวม 7,003 ตารางกิโลเมตรส่วนใหญ่พื้นที่เป็นป่าไม้และภูเขาสูง เป็นเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่งจนได้รับสมญานามว่า “เมืองนกยูง” สภาพพื้นที่อุดมไปด้วยป่าอันชุ่มชื้นและมีต้นไม้เมืองร้อนนานาชนิด ถือเป็นอาณาจักรแห่งพฤกษศาสตร์ และอาณาจักรแห่งสัตว์นานาพันธุ์ 

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารไทลื้อ (มื้อที่ 6) พร้อม ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองชาวไทลื้อ เข้าสู่ที่พักโรงแรม Good Chance Hotel หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 


วันที่สาม ศูนย์วิจัยลิง-สวนป่าดึกดำบรรพ์-สวนสาธารณะม่านทิง
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 7) ออกเดินทางเพื่อชมศูนย์วิจัยลิง นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำโขง ต่อด้วยนั่งรถรางไฟฟ้าขึ้น เดินชมสวนลิง สักการะเจดีย์จอมทอง เจดีย์จอมหมอก บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิพิธภัณฑ์สิบสองปันนา จากนั้นออกเดินทางเข้า ชมสวนป่าดึกดำบรรพ์ ชมการแสดงสัตว์แสนรู้ เช่น ม้า สิงโต หมี ลิง สุนัขฯ นั่งรถรางไฟฟ้าขึ้น ชมน้ำตกเก้ามังกรพร้อมการแสดง ข้ามสะพานแขวนขึ้น ชมพิธีแต่งงานของชนเผ่าไอนี หรือ อีก้อ

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)  บ่าย ชมสวนสาธารณะม่านทิง อนุสาวรีย์ท่านโจวเอินไหล สวนนกยูง เจดีย์ขาว เจดีย์แปดเหลี่ยม ชมวัดป่าเจย์ ซึ่งเป็นวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนนาน ชมโรงงานยาสมุนไพรจีน ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสิบสองปันนา อิสระให้ท่านได้ชอปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ในห้างสรรพสินค้า และตลาดเมืองเชียงรุ่งเป็นที่ระลึก

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่าน ชมการแสดงชุดยิ่งใหญ่อลังการพาราณสี ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสิบสองปันนา เปรียบเสมือนเมืองของพระพุทธเจ้า คือ เมืองพาราณสี (ค่าเข้าชมท่านละ 120 หยวน ประมาณ 600 บาท รวมอยู่ในราคาทัวร์แล้ว) หลังจบการแสดงเข้าสู่ที่พักโรงแรม Good Chance Hotel หรือเทียบเท่า
 


วันที่สี่ เมืองสิบสองปันนา-ด่านบ่อหาญ-ด่านบ่อเต็น-หลวงน้ำทา-อำเภอเชียงของ จ.เชียงราย
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 10) เดินทางจากเมืองสิบสองปันนา โดยรถบัสปรับอากาศของจีน ถึง ด่านบ่อหาญ ของจีน/ด่านบ่อเต็น สปป.ลาว ตรวจเอกสารผ่านแดนโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเมืองหลวงน้ำทา(มื้อที่ 11)   บ่าย เดินทางมุ่งสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว

16.30 น. ถึง เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ผ่านพิธีเข้า/ออกเมืองที่ด่านห้วยทราย นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขง สู่ อำเภอเชียงของ 

17.00 น. เดินทางถึง อำเภอเชียงของ จ.เชียงราย โดยสวัสดิภาพ


 

อัตราค่าบริการ - บาท (โปรดสอบถาม) 

อัตรานี้รวม 
• ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น)
• ค่าอาหาร 11 มื้อตามที่ระบุในรายการ
• ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวในประเทศลาว/จีน
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 1,000.- บาท
• ค่าธรรมเนียมผ่านแดน ไทย/ลาว
• ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุ และค่าเข้าชมการแสดงชุดอลังการพาราณสี
• ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
• ค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) วงเงิน 1,000,000.- บาท, 
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (Accident Medical Expense) วงเงิน 500,000.- บาท
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก(Personal Liability) วงเงิน 200,000.- บาท
• บริการน้ำดื่ม ของว่าง ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง

 

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าทิปไกด์จีนและคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ วันละ 10 หยวน)

การชำระเงินกรุณาโอนเงินในนาม
1. หจก.ท๊อปนอร์ท ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 505-0-06874-6
2. ในนาม นายโกศล เกตุแก้ว ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงราย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 369-2-21835-2
3. หรือในนาม นายโกศล เกตุแก้ว ธนาคารกรุงเทพ ฯ สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 398-0-76979-2

 

เอกสารประกอบในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าเท่านั้นและต้องไม่ใช่สติกเกอร์ 
หรือ รูปพริ้นส์จากคอมพิวเตอร์(รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น)

 

สิ่งที่ควรนำติดตัว
• กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย

(โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่จะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ)

 

 
Untitled Document

เยี่ยมชมทั้งหมด 77,439 ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

Copyright @ 2017. www.topnorthtour.com . All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft