พิมพ์
TNT-CH03-เชียงของ-เชียงรุ่ง-คุนหมิง-เชียงรุ่ง-เชียงแสน(ไปรถกลับเรือ)
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นำท่านสำรวจเส้นทางสายใหม่ คุนหมิง-กรุงเทพฯ ชมหมู่บ้านไทลื้อกัลลันป้า สวนสาธารณะม่านทิง การแสดงชุดอลังการพาราณสี ชมภูเขาซีซาน อุทยานป่าหิน วัดหยวนทง ถ้ำจิ่วเชียง เส้นทาง: เชียงของ-หลวงน้ำทา-เมืองสิบสองปันนา-ซือเหมา-นครคุนหมิง-เชียงแสนไปรถ กลับ เรือล่องแม่น้ำโขง 7 วัน 6 คืน
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

กำหนดการเดินทาง

 

วันแรก เชียงของ-เวียงภูคา-หลวงน้ำทา ด่านบ่อเต็น สปป.ลาว-ด่านบ่อหาญ-เมืองหล้า ประเทศจีน

06.00 น. คณะเดินทางถึง อำเภอเชียงของ ทำธุระส่วนตัวที่โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร(มื้อที่ 1)
07.00 น. ออกเดินทางสู่ด่าน ตม.เชียงของ ตรวจเอกสารผ่านแดนและพิธีตรวจคนเข้าเมืองไทย/ลาว โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ นั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำโขง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ด่านเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว 
08.00 น. ออกเดินทางสู่แขวงหลวงน้ำทา ตามถนนสาย R3a (สายคุนหมิง-กรุงเทพฯ) เส้นทางสายคุนหมิง-กรุงเทพฯ 1 ในเส้นทางเศรษฐกิจตามโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
12.00 น. ถึงแขวงหลวงน้ำทา บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร(มื้อที่ 2)  บ่าย ออกเดินทางต่อ จนกระทั่งถึงด่านบ่อเต็น สปป.ลาว ตรวจเอกสารผ่านแดน สู่ ประเทศจีน ที่ด่านบ่อหาญ ของจีนเปลี่ยนเป็นรถบัสปรับอากาศของจีน
17.00 น. เดินทางถึงเมืองหล้า เข้าสู่ที่พักโรงแรม Grand Jinxiu Hotel หรือเทียบเท่า
18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 3) เที่ยวเมืองหล้ายามราตรี อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่สอง เมืองหล้า-หมู่บ้านกัลลันป้า-สวนสาธารณะม่านทิง-เมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา)

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 4)  หลังอาหารเดินทางสู่เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา
12.00 น. ถึงกัลลันป้า บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 5) เข้า ชมหมู่บ้านไทลื้อ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่โบราณที่ยังคงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น ชมการชงชา ชมวัดมหาราชฐานสุทธาวาส ชมโรงงานหยกของรัฐบาล จากนั้นเดินทางเลียบแม่น้ำโขง ข้ามสะพานแขวนที่ยาวที่สุดของมณฑลยูนนาน เบื้องล่างจะมองเห็น ท่าเรือเมืองเชียงรุ่ง ซึ่งเป็นจุดขนถ่ายสินค้าจากจีนสู่ไทย ชมสวนสาธารณะม่านทิง ชมอนุสาวรีย์ท่านโจวเอินไหล สวนนกยูง เจดีย์ขาว เจดีย์แปดเหลี่ยม ชมวัดป่าเจย์ ซึ่งเป็นวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนนาน ชมโรงงานยาสมุนไพรจีน ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสิบสองปันนา 
18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 6)  หลังอาหารนำท่าน ชมการแสดงชุดยิ่งใหญ่อลังการพาราณสี ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสิบสองปันนา เปรียบเสมือนเมืองของพระพุทธเจ้า คือ เมืองพาราณสี (ค่าเข้าชมท่านละ 120 หยวน ประมาณ 600 บาท ราคานี้รวมอยู่ในราคาทัวร์แล้ว) จากนั้นเข้าสู่ที่พักโรงแรม PROSPERITY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา-เมืองซือเหมา-นครคุนหมิง

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 7)   นำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ สู่นครคุนหมิง ตามเส้นทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ ลักษณะเป็นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เจาะภูเขาเป็นอุโมงค์เพื่อเชื่อมเส้นทางให้สั้นที่สุด มีมากกว่า 50 อุโมงค์โดยเป็นถนนที่สร้างขึ้นใหม่ ตลอดการเดินทางท่านจะเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์สองข้างทางท่ามกลางป่า เขาลำเนาไพร สวนยางพารา นาขั้นบันได ไร่อ้อย สวนผักผลไม้ 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองซือเหมา(มื้อที่ 8)   บ่าย เดินทางต่อจากเมืองซือเหมา สู่นครคุนหมิง ผ่านเมืองผูเออร์-เมืองโม่เจียง-เมืองอวี้ซี แวะพักผ่อนอิริยาบถตามเส้นทาง
17.00 น. ถึงเมืองคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 9) เข้าสู่ที่พักโรงแรม JIN JIANG HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่ ภูเขาซีซาน-อุทยานป่าหิน

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 10)   เดินทางสู่ ภูเขาซีซาน ภูเขาที่สูงที่สุดในคุนหมิง สักการะเจ้าแม่กวนอิมเพื่อเป็นสิริมงคล ชมสถาปัตยกรรมวัดจีนในลัทธิเต๋า ซึ่งตั้งอยู่บนไหล่เขาที่สร้างด้วยแรงศรัทธาอันแรงกล้าของชาวบ้าน ลอดประตูมังกร ที่เชื่อกันว่าเป็นประตูอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนจีนโบราณว่า ผู้ใดเดินผ่านประตูแห่งนี้จะมีโชคลาภอายุยืนยาว มองจากยอดเขาท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบเตียนฉือ ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 11) พร้อมให้ท่านได้ลิ้มรสเป็ดย่างใบสน หรือ เป็ดย่างอี๋เหลียน
บ่าย สู่ อุทยานป่าหิน อุทยานแห่งนี้นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกบนผืนแผ่นดินกว้างใหญ่หลายร้อยตารางกิโลเมตร ภูเขาหินที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเรียงรายกันเป็นชั้น ๆ สวยงามยิ่งมองดูเหมือนสิ่งต่าง ๆ ตามจินตนาการ เช่น หน่อไม้ ป่าไม้ เจดีย์ รูปสัตว์ต่าง ๆ ป่าหินแห่งนี้แต่เดิมเคยเป็นทะเลมาก่อน แต่นื่องจากเกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน ทำให้น้ำทะเลหมดไป ภูเขาหินใต้ทะเลจึงกลายเป็นป่าหินจนกระทั่งทุกวันนี้ 
18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 12) เข้าสู่ที่พักโรงแรม Jin Jiang Hotel ตึก B หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า วัดหยวนทง-ถ้ำจิ่วเชียง

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 13)  เดินทางสู่ วัดหยวนทงมหาวิหาร เป็นวัดโบราณคู่มากับการเกิดนครคุนหมิง สมัยกลางราชวงศ์หยวน ภายในวัดมีเก๋งประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมพันมือ วิหารหยวนทงเป่าเตี้ยน ประดิษฐาน พระศรีศากยมุนีพระพุทธเจ้า วิหารถงโผเดี้ยนประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองจากประเทศไทย ปัจจุบันวัดนี้ เป็นที่ตั้งพุทธสมาคมแห่งประเทศจีน
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 14)   บ่าย สู่ ถ้ำจิ่วเชียง ซึ่งเป็นถ้ำธรรมชาติที่สวยงามมากของมณฑลยูนนาน ถ้ำนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกและเกิดจากน้ำกัดเซาะจนเกิดเป็นโพรงถ้ำ ภายในมีถ้ำต่าง ๆ มากมายแต่ละจุดสวยงามยิ่ง นักท่านจะประทับใจกับความงามของถ้ำอย่างไม่รู้ลืม 
18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 15) นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม Jin Jiang Hotel ตึก B หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หก เมืองคุนหมิง-เมืองซือเหมา-เมืองเชียงรุ่ง ( สิบสองปันนา )

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 16)
08.00 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา โดยรถบัสปรับอากาศวิ่งตามเส้นทาง R3a (ถนนสายคุนหมิง- กรุงเทพฯ)ลักษณะเป็นถนนมอเตอร์เวย์ เป็นเส้นทางที่สวยงามมาก โดยการเจาะอุโมงค์ผ่านภูเขามีมากกว่า 50 อุโมงค์ อุโมงค์ที่ยาวที่สุดมีความยาว 3,373 เมตร ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ลัดเลาะไปตามไหล่เขามองเห็นไร่ชาไร่อ้อยไร่ข้าวแบบขั้นบันได ผ่านเมืองอวี้ซี ซึ่งเป็นเมืองที่ผลิตบุหรี่ตราเจดีย์แดงที่มีชื่อเสียงที่สุดของมณฑลยูนนาน ผ่านเมืองโม่เจียง ข้ามสะพานหงเหอ ซึ่งเป็นสะพานที่สูงที่สุดในโลก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 17)    บ่าย ออกเดินทางผ่านเมืองผูเอ่อร์ ซึ่งผลิตใบชาที่ดีที่สุดในโลก ผ่านเมืองซือเหมา ซึ่งเป็นเมืองที่สงบและสะอาดมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
18.00 น. ถึงเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา ซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดของมณฑลยูนนาน ใกล้เขตพรมแดนพม่าและลาวกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรเป็นชาวไต หรือ ไท รองลงมา คือ ฮั่น ที่เหลือเป็นชนกลุ่มน้อยอี๋หุย จ้วง และชนภูเขาเชื้อสายต่าง ๆ หลายปีที่ผ่านมาสิบสองปันนา กลายเป็น “ประเทศไทยฉบับย่อ”ของเมืองจีนเนื่องจากพื้นที่และประเพณีใกล้เคียงกันมาก เช่น เทศกาลสงกรานต์เทศกาลเข้าพรรษา-ออกพรรษาเมืองเอกของสิบสองปันนา คือ เมืองเชียงรุ่ง หรือ จิ่งหง เป็นเมืองที่เจริญเติบโตเร็วมาก เป็นศูนย์กลางที่นักท่องเที่ยวใช้ตั้งต้นเดินทางไปเยี่ยมชมหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยและธรรมชาติป่าเขาลำเนาไพรที่อุดมไปด้วยสัตว์นานาชนิด บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 18) นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม Prosperity Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันที่เจ็ด เมืองสิบสองปันนา-ท่าเรือเชียงรุ่ง-ท่าเรือกวนเหล่ย-เมืองมอม-สามเหลี่ยมทองคำ-เชียงแสน

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 19)  เดินทางสู่ท่าเรือเชียงรุ่ง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นั่งเรือด่วนของจีน “เรือสามเหลี่ยมทองคำ 8” โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ จากนั้นล่องเรือแม่น้ำโขง ท่านจะตื่นตาตื่นใจท่ามกลางธรรมชาติของป่าเขาลำเนาไพรทั้งสองฟากฝั่งแม่น้ำโขง สายน้ำบางช่วงกว้างบางช่วงแคบ-ลึก-ตื้น บางช่วงไหลเชี่ยวเป็นฟองละอองระลอกคลื่น บางแห่งราบเรียบรื่นสลับกันไปไม่จบสิ้น 
12.00 น. บริการอาหารกลางวันบนเรือ (มื้อที่ 20) 
17.00 น. เดินทางถึงท่าเรือเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

 


อัตราค่าบริการ - บาท (โปรดสอบถาม) 

อัตรานี้รวม
• ค่าโรงแรมที่พัก 6 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น)
• ค่าอาหาร 20 มื้อตามที่ระบุในรายการ
• ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวในประเทศลาว/จีน
• ค่าเรือท่องเที่ยวของจีน จากเชียงรุ่ง-เชียงแสน
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 1,000.- บาท
• ค่าธรรมเนียมผ่านแดน ไทย/ลาว
• ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุ และค่าเข้าชมการแสดงชุดอลังการพาราณสี
• ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
• ค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) วงเงิน 1,000,000.- บาท, 
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (Accident Medical Expense) วงเงิน 500,000.- บาท
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก(Personal Liability) วงเงิน 200,000.- บาท
• บริการน้ำดื่ม ของว่าง ผ้าเย็น ตลอดการเดินทางอัตรานี้ไม่รวม 
• ค่าทิปไกด์จีนและคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ วันละ 10 หยวน)

 

การชำระเงิน 
• กรุณาโอนเงินในนาม หจก.ท๊อปนอร์ท ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 505-0-06874-6
• หรือในนาม นายโกศล เกตุแก้ว ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงราย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 369-2-21835-2
• หรือในนาม นายโกศล เกตุแก้ว ธนาคารกรุงเทพ ฯ สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 398-0-76979-2

เอกสารประกอบในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าเท่านั้นและต้องไม่ใช่สติกเกอร์ 
หรือ รูปพริ้นส์จากคอมพิวเตอร์(รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนอัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น)

(โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่จะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ)

 

 
Untitled Document

เยี่ยมชมทั้งหมด 77,431 ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

Copyright @ 2017. www.topnorthtour.com . All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft