พิมพ์
TNT-CH04 เชียงของ-หลวงน้ำทา-เชียงรุ่ง-คุนหมิง-เชียงของ(ไปรถกลับรถ)
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสัมผัสเส้นทางสายใหม่ คุนหมิง-กรุงเทพฯ (R3a) ชมภูเขาซีซาน อุทยานป่าหิน วัดหยวนทง ถ้ำจิ่วเชียง นั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำโขง สวนสาธารณะม่านทิง สวนป่าดึกดำบรรพ์ หมู่บ้านไทลื้อ กัลป์ลันป้า เส้นทาง: เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ำทา-เมืองสิบสองปันนา-ซือเหมา-นครคุนหมิง-เชียงของ(ไปรถ กลับ รถ 7 วัน 6 คืน)
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

กำหนดการเดินทาง 

วันแรก เชียงของ-หลวงน้ำทา ด่านบ่อเต็น สปป.ลาว-ด่านบ่อหาญ-เมืองหล้า-เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา
05.30 น. คณะเดินทางถึง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทำภารกิจส่วนตัวที่โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 1)

07.30 น. ออกเดินทางสู่ด่าน ตม.เชียงของ ตรวจเอกสารผ่านแดนและพิธีตรวจคนเข้าเมืองไทย/ลาว โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ นำท่านนั่งรถข้ามสะพานมิตรภาพไทย/ลาว แห่งที่ 4 สู่ด่านห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว 

08.00 น. ออกเดินทางสู่แขวงหลวงน้ำทา โดยรถปรับอากาศ ตามเส้นทาง R3a (เส้นทางสายคุนหมิง-กรุงเทพฯ 1 ในเส้นทางเศรษฐกิจตามโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

12.00 น. ถึงแขวงหลวงน้ำทา บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร(มื้อที่ 2)   บ่าย ออกเดินทางต่อ จนกระทั่งถึงด่านบ่อเต็น สปป.ลาว ตรวจเอกสารผ่านแดน สู่ ประเทศจีน ที่ด่านบ่อหาญ ของจีนเปลี่ยนเป็นรถบัสปรับอากาศของจีน ข้ามสะพานแขวนที่ยาวที่สุดของมณฑลยูนนาน เบื้องล่างจะมองเห็นท่าเรือเมืองเชียงรุ่งซึ่งเป็นจุดขนถ่ายสินค้าจากจีนสู่ไทย 

17.00 น. ถึงเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา คำว่าเชียงรุ่ง หรือ จิ่งหง หมายความว่า “เมืองแห่งรุ่งอรุณ” ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลยูนนานมีฐานะเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองของชนชาติไตมีพื้นที่รวม 7,003 ตารางกิโลเมตรส่วนใหญ่พื้นที่เป็นป่าไม้และภูเขาสูง เป็นเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่ง จนได้รับสมญานามว่า “เมืองนกยูง”

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 3) เข้าสู่ที่พักโรงแรม Good Chance Hotel หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สอง สวนป่าดงดิบ-วัดหลวงเมืองลื้อ-สวนสาธารณะม่านทิง
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 4) ชมสวนป่าดงดิบ นั่งรถแบตเตอรี่ ขึ้่นชมฝูงนกยูง หมู่บ้านชนเผ่าไอนี หรืออีก้อ ชม น้ำตกเก้าแก้วมังกร พร้อมการแสดง

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)   บ่าย ชมสวนสาธารณะม่านทิง ชมอนุสาวรีย์ท่านโจวเอินไหล สวนนกยูง เจดีย์ขาว เจดีย์แปดเหลี่ยม ชมวัดป่าเจย์ ซึ่งเป็นวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนนาน ชมโรงงานยาสมุนไพรจีน ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสิบสองปันนา ชอปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ในห้างสรรพสินค้าและตลาดเมืองเชียงรุ่งเป็นที่ระลึก

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่าน ชมการแสดงชุดยิ่งใหญ่อลังการพาราณสี ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสิบสองปันนา เปรียบเสมือนเมืองของพระพุทธเจ้า คือ เมืองพาราณสี (ค่าเข้าชมท่านละ 120 หยวน ประมาณ 600 บาท รวมอยู่ในราคาทัวร์แล้ว) หลังจบการแสดงเข้าสู่ที่พักโรงแรม 


 
วันที่สาม เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา-เมืองซือเหมา-นครคุนหมิง

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 7) นำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ สู่นครคุนหมิง ตาม เส้นทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ ลักษณะเป็นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เจาะภูเขาเป็นอุโมงค์เพื่อเชื่อมเส้นทางให้สั้นที่สุด มีมากกว่า 50 อุโมงค์โดยเป็นถนนที่สร้างขึ้นใหม่ ตลอดการเดินทางท่านจะเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์สองข้างทาง ท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพร สวนยางพารา ไร่นา-ไร่อ้อย แบบขั้นบันได ไร่ชา 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองซือเหมา(มื้อที่ 8)  บ่าย เดินทางต่อจากเมืองซือเหมา สู่นครคุนหมิง แวะพักผ่อนอิริยาบถตามเส้นทางที่ผ่าน

17.00 น. ถึง เมืองคุนหมิง ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากรประมาณ 41 ล้านคน ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,200 ฟุต คุนหมิงได้ชื่อว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เฉลี่ย 21 องศาเซสเซียส มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม สิ่งที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว ก็คือ ธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไป 

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 9) เข้าสู่ที่พักโรงแรม Jin Jiang Hotel ตึก B หรือเทียบเท่า

 


 
วันที่สี่ ภูเขาซีซาน-อุทยานป่าหิน

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 10) นำท่านสู่ ภูเขาซีซาน ภูเขาที่สูงที่สุดในคุนหมิง สักการะ เจ้าแม่กวนอิมเพื่อเป็นสิริมงคล ชมสถาปัตยกรรมวัดจีนในลัทธิเต๋า ซึ่งตั้งอยู่บนไหล่เขาที่สร้างด้วยแรงศรัทธาอันแรงกล้าของชาวบ้าน ลอดประตูมังกร ที่เชื่อกันว่าเป็นประตูอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนจีนโบราณว่า ผู้ใดเดินผ่านประตูแห่งนี้จะมีโชคลาภอายุยืนยาว มองจากยอดเขา ท่านสามารถมองเห็น ทะเลสาบเตียนฉือ ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 11)พร้อมให้ท่านได้ ลิ้มรสเป็ดย่างใบสน หรือ เป็ดย่างอี๋เหลียน  บ่าย เดินทางสู่ อุทยานป่าหิน อุทยานแห่งนี้นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกบนผืนแผ่นดินกว้างใหญ่หลายร้อยตารางกิโลเมตร ภูเขาหินที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเรียงรายกันเป็นชั้น ๆ สวยงามยิ่ง มองดูเหมือนสิ่งต่าง ๆ ตามจินตนาการ เช่น หน่อไม้ ป่าไม้ เจดีย์ หรือรูปสัตว์ต่าง ๆ ป่าหินแห่งนี้แต่เดิมเคยเป็นทะเลมาก่อน แต่เนื่องจากเกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน ทำให้น้ำทะเลหมดไป ภูเขาหินใต้ทะเลจึงกลายเป็นป่าหินจนกระทั่งทุกวันนี้ 

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 12) เข้าสู่ที่พักโรงแรม Jin Jiang Hotel ตึก B หรือเทียบเท่า

 


 
วันที่ห้า วัดหยวนทง-ถ้ำจิ่วเชียง

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 13) เดินทางสู่ วัดหยวนทง วัดหลวงเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่สุดแห่งหนึ่งของคุนหมิง มีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปี แต่ละวันจะมีผู้มาสักการะหรือเที่ยวชมจำนวนมากภายในศาลมีเจ้าแม่กวนอิม 24 พระหัตถ์ ให้ท่านได้สักการะ พระพุทธชินราชจำลอง ซึ่ง ฯพณฯ เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้อัญเชิญประดิษฐานไว้ ณ ที่แห่งนี้ นำท่านพักผ่อนกับการ จิบชาเลิศรส พร้อม ชมศิลปะการชงชา ชิมชาผูเอ๋อ ที่มีชื่อเสียงของเมืองคุนหมิงและชาชนิดอื่นที่มีรสชาติกลมกล่อม อาทิ ชาชูสีไทเฮา

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 14)   บ่าย ออกเดินทางสู่ ถ้ำจิ่วเชียง ซึ่งเป็นถ้ำธรรมชาติที่สวยงามมากของมณฑลยูนนาน ถ้ำนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกและเกิดจากน้ำกัดเซาะจนเกิดเป็นโพรงถ้ำ ภายในมีถ้ำต่าง ๆ มากมายแต่ละจุดสวยงามยิ่งนัก ท่านจะประทับใจกับความงามของถ้ำอย่างไม่รู้ลืม จากนั้นให้ท่าน อิสระชอปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก เช่น เสื้อผ้า เครื่องหนังราคาถูก และสินค้าอื่น ๆ หลากหลายชนิด 

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 15) เข้าสู่ที่พักโรงแรม Jin Jiang Hotel ตึก B หรือเทียบเท่า

 


 
วันที่หก เมืองคุนหมิง-เมืองซือเหมา-เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 16) ออกเดินทางกลับสู่เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 17)  บ่าย ออกเดินทางต่อตามเส้นทางเดิม แวะพักอิริยาบถตามที่เห็นสมควร 

18.00 น. ถึงเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารไทลื้อ(มื้อที่ 18) พร้อม ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองชาวไทลื้อ เข้าสู่ที่พักโรงแรม Good Chance Hotel หรือเทียบเท่า
 


วันที่เจ็ด เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา-ด่านบ่อหาญ-ด่านบ่อเต็น-หลวงน้ำทา-อำเภอเชียงของ

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 19) ออกเดินทางจากเมืองสิบสองปันนา โดยรถบัสปรับอากาศของจีน ถึงด่านบ่อหาญ ของจีน/ด่านบ่อเต็น สปป.ลาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองจีน/ลาว

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเมืองหลวงน้ำทา(มื้อที่ 20)  บ่าย เดินทางมุ่งสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว

16.30 น. ถึงเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ผ่านพิธีเข้า/ออกเมืองที่ด่านห้วยทราย นำท่านนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขง สู่ อำเภอเชียงของ จ.เชียงราย

17.00 น. เดินทางสู่ประเทศไทย ถึง อำเภอเชียงของ จ.เชียงราย โดยสวัสดิภาพ.


 
อัตราค่าบริการ - บาท (โปรดสอบถาม) 

 

อัตรานี้รวม 
• ค่าอาหาร 21 มื้อที่ระบุตามราการ
• ค่าโรงแรมที่พัก 6 คืน 
• ค่ารถปรับอากาศท่องเที่ยวในลาว/จีน
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ที่ระบุ และค่าเข้าชมการแสดงชุดอลังการพาราณสี 
• ค่าธรรมเนียมผ่านด่านไทย/ลาว
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 1,000 บาท
• ค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(Personal Accident) วงเงิน 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ(Accident Medical Expense) วงเงิน 500,000 บาท
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Personal Liability) วงเงิน 200,000 บาท
• ค่าบริการน้ำดื่ม ของว่าง ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง

 

การชำระเงิน
• กรุณาโอนเงินในนาม “หจก.ท๊อปนอร์ท ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส” ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 505-0-06874-6
• หรือในนาม นายโกศล เกตุแก้ว ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงราย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 369-2-21835-2
• หรือในนาม นายโกศล เกตุแก้ว ธนาคารกรุงเทพ ฯ สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 398-0-76979-2

 

เอกสารในการทำวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติก
เกอร์ หรือรูปพริ้นส์จากคอมพิวเตอร์(รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ)

 

สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย

(โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะถือประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นสำคัญ)

 

 
Untitled Document

เยี่ยมชมทั้งหมด 77,426 ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

Copyright @ 2017. www.topnorthtour.com . All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft