พิมพ์
TNT-CH06 เชียงของ-หลวงน้ำทา-เชียงรุ่ง-คุนหมิง-กรุงเทพฯ(ไปรถกลับเครื่อง)
ท่องเที่ยวมณฑลยูนนาน เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา-เมืองซือเหมา-นครคุนหมิง นั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำโขงชมศูนย์วิจัยลิง-สวนป่าดึกดำบรรพ์-สวนม่านทิง ชมภูเขาซีซาน อุทยานป่าหิน วัดหยวนทง ถ้ำจิ่วเชียง ตำหนักทอง เส้นทาง: เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ำทา-บ่อเต็น-บ่อหาญ-สิบสองปันนา-ซือเหมา-คุนหมิง-กรุงเทพฯ 6 วัน 5 คืน (ไปรถ กลับ เครื่อง)
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

กำหนดการเดินทาง


วันแรก เชียงของ-หลวงน้ำทา ด่านบ่อเต็น สสป.ลาว-ด่านบ่อหาญ-เมืองหล้า-เมืองสิบสองปันนา
06.00 น. คณะเดินทางถึง อำเภอเชียงของ ทำภารกิจส่วนตัวที่โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ บริการอารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.00 น. ออกเดินทางสู่ด่าน ตม.เชียงของ ตรวจเอกสารผ่านแดนและพิธีตรวจคนเข้าเมืองไทย/ลาวโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ นั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำโขง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองด่านเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว 

08.00 น. ออกเดินทางสู่แขวงหลวงน้ำทา 

12.00 น. ถึงแขวงหลวงน้ำทา บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  บ่าย ออกเดินทางต่อ จนกระทั่งถึงด่านบ่อเต็น สปป.ลาว ตรวจเอกสารผ่านแดน สู่ ประเทศจีน ที่ด่านบ่อหาญ ของจีนเปลี่ยนเป็นรถบัสปรับอากาศของจีน

18.00 น. ถึงเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเข้าสู่ที่พักโรงแรม Prosperity Hotel


 
วันที่สอง เมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา)-ศูนย์วิจัยลิง-สวนป่าดึกดำบรรพ์-สวนสาธารณะม่านทิง
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำโขง ต่อด้วยรถไฟฟ้า ชมศูนย์วิจัยลิง (อดีตเคยเป็นพระราชวังเมืองสิบสองปันนา) สักการะเจดีย์จอมทอง เจดีย์จอมหมอก บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิพิธภัณฑ์สิบสองปันนา จากนั้นนำท่านขึ้นรถไฟฟ้า ชมสวนป่าดึกดำบรรพ์ ชมการแสดงของสัตว์แสนรู้ เช่น ม้า สิงโต หมี ลิง สุนัขฯ ชมน้ำตกเก้ามังกรพร้อมการแสดง ข้ามสะพานแขวน ชมพิธีแต่งงานของชนเผ่าไอนี หรือ อีก้อ

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   บ่าย ชมสวนสาธารณะม่านทิง ชมอนุสาวรีย์ท่านโจวเอินไหล สวนนกยูง เจดีย์ขาว เจดีย์แปดเหลี่ยม ชมวัดป่าเจย์ ซึ่งเป็นวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนนาน ชมโรงงานยาสมุนไพรจีน ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสิบสองปันนา โดยให้ท่านได้ทดลองนวดฝ่าเท้าจากหมอชาวจีน พร้อมแช่ด้วยยาสมุนไพร เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า ชอปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกในห้างสรรพสินค้าและตลาดเมืองเชียงรุ่ง เป็นที่ระลึก

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน ชมการแสดงชุดยิ่งใหญ่อลังการพาราณสี ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสิบสองปันนา เปรียบเสมือนเมืองของพระพุทธเจ้า คือ เมืองพาราณสี (ค่าเข้าชมท่านละ 120 หยวน ประมาณ 600 บาท ราคานี้รวมอยู่ในราคาทัวร์แล้ว) เข้าสู่ที่พักโรงแรม Prosperity Hotel หรือเทียบเท่า


 
วันที่สาม เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา-เมืองซือเหมา-นครคุนหมิง
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ สู่นครคุนหมิง ตามเส้นทางคุนหมิง-กรุงเทพฯลักษณะเป็นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เจาะภูเขาเป็นอุโมงค์เพื่อเชื่อมเส้นทางให้สั้นที่สุด มีมากกว่า 50 อุโมงค์โดยเป็นถนนที่สร้างขึ้นใหม่ ตลอดการเดินทางท่านจะเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์สองข้างทางท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพร สวนยางพารา นาขั้นบันได ไร่อ้อย สวนผักผลไม้ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองซือเหมา   บ่าย เดินทางต่อจากเมืองซือเหมา สู่นครคุนหมิง ผ่านเมืองผูเออร์-เมืองโม่เจียง-เมืองอวี้ซี แวะพักผ่อน อิริยาบถตามเส้นทางที่ผ่าน

17.00 น. ถึงคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเข้าสู่ที่พักโรงแรม Jin Jiang Hotel ตึก B หรือทียบเท่า
 
วันที่สี่ ภูเขาซีซาน-อุทยานป่าหิน
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านสู่ ภูเขาซีซาน ภูเขาที่สูงที่สุดในคุนหมิง สักการะเจ้าแม่กวนนอิมเพื่อเป็นสิริมงคล ชมสถาปัตยกรรมวัดจีนในลัทธิเต๋า ซึ่งตั้งอยู่บนไหล่เขาที่สร้างด้วยแรงศรัทธาอันแรงกล้าของชาวบ้าน ลอดประตูมังกร ที่เชื่อกันว่าเป็นประตูอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนจีนโบราณว่า ผู้ใดเดินผ่านประตูแห่งนี้จะมีโชคลาภอายุยืนยาว มองจากยอดเขาท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบเตียนฉือ ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมให้ท่านได้ลิ้มรสเป็ดย่างใบสน หรือ เป็ดย่างอี๋เหลียน   บ่าย สู่ อุทยานป่าหิน อุทยานแห่งนี้นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกบนผืนแผ่นดินกว้างใหญ่หลายร้อยตารางกิโลเมตร ภูเขาหินที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเรียงรายกันเป็นชั้น ๆ สวยงามยิ่งมองดูเหมือนสิ่งต่าง ๆ ตามจินตนาการ เช่น หน่อไม้ ป่าไม้ เจดีย์ รูปสัตว์ต่าง ๆ ป่าหินแห่งนี้แต่เดิมเคยเป็นทะเลมาก่อน แต่นื่องจากเกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน ทำให้น้ำทะเลหมดไป ภูเขาหินใต้ทะเลจึงกลายเป็นป่าหินจนกระทั่งทุกวันนี้ 

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พักโรงแรม Jin Jiang Hotel ตึก B หรือเทียบเท่า


 
วันที่ห้า วัดหยวนทง-ถ้ำจิ่วเชียง
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เดินทางสู่ วัดหยวนทงมหาวิหาร เป็นวัดโบราณคู่มากับการเกิดนครคุนหมิง สมัยกลางราชวงศ์หยวน ภายในวัดมีเก๋งประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมพันมือ วิหารหยวนทงเป่าเตี้ยน ประดิษฐาน พระศรีศากยมุนีพระพุทธเจ้า วิหารถงโผเดี้ยน ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองจากประเทศไทย ปัจจุบันวัดนี้ เป็นที่ตั้งพุทธสมาคมแห่งประเทศจีน

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   บ่าย สู่ ถ้ำจิ่วเชียง ซึ่งเป็นถ้ำธรรมชาติที่สวยงามมากของมณฑลยูนนาน ถ้ำนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกและเกิด จากน้ำกัดเซาะจนเกิดเป็นโพรงถ้ำ ภายในมีถ้ำต่าง ๆ มากมายแต่ละจุดสวยงามยิ่งนัก ท่านจะประทับใจกับความงามของถ้ำอย่างไม่รู้ลืม 

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม Jin Jiang Hotel ตึก B หรือเทียบเท่า


 
วันที่หก เมืองคุนหมิง-กรุงเทพฯ
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ออกเดินทางกลับสู่เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา 

07.00 น. ชมความงามของ ตำหนักทองสำริด จิ้นเตี้ยน โบราณสถานที่สำคัญระดับชาติ ซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์ชิง ระหว่างที่ อู่ซันกุ้ย เจ้าเมืองของมณฑลยูนนานปกครองอยู่ เป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดที่หล่อด้วยโลหะเพียงอย่างเดียว   บ่าย อิสระให้ท่านชอปปิ้งตามอัธยาศัยกับสินค้าที่ระลึกมากมายและเครื่องหนังราคาถูก ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทาง สู่สนามบินคุนหมิง

15.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย TG 617 จากเมืองคุนหมิง มุ่งหน้าสู่ กรุงเทพ ฯ

17.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 

 

อัตราค่าบริการ - บาท (โปรดสอบถาม)

 

อัตรานี้รวม 
• ค่าตั๋วคนหมิง-กรุงเทพฯ
• ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ารถปรับอากาศ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ที่ระบุตามรายการ
• ค่าธรรมเนียมผ่านด่าน สปป.ลาว
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน
• ค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(Personal Accident) วงเงิน 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ(Accident Medical Expense) วงเงิน 500,000 บาท
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก(Personal Liability) วงเงิน 200,000 บาท
• ค่าไกด์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์จากประเทศไทย
• ค่าบริการน้ำดื่ม+ของว่าง+ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง

 

อัตรานี้ไม่รวม 
• ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ วันละ 10 หยวน)

 

การชำระเงิน 
• กรุณาโอนเงินในนาม “หจก.ท๊อปนอร์ท ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส” ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 505-0-06874-6
• หรือในนาม นายโกศล เกตุแก้ว ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงราย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 369-2-21835-2
• หรือในนาม นายโกศล เกตุแก้ว ธนาคารกรุงเทพ ฯ สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 398-0-76979-2

 

เอกสารในการทำวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติกเกอร์ หรือรูปพริ้นส์จากคอมพิวเตอร์(รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ)

 

สิ่งที่ควรนำติดตัว : 
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย

(โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะถือประโยชน์สูงสุดของ)

 

 
Untitled Document

เยี่ยมชมทั้งหมด 77,435 ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

Copyright @ 2017. www.topnorthtour.com . All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft