พิมพ์
TNT-VN01 หนองคาย-วิงห์-ฮาลอง-ฮานอย 5 วัน 4 คืน(รถกลับรถ)
ท่องเที่ยวเวียดนามเหนือ ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ ชมถ้ำสวรรค์ เกาะไก่ชน ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน วิหารวันเหมียว หุ่นกระบอกน้ำ ชอปปิ้งตลาดดงซวน ถนนสามสิบหกสาย เส้นทาง: นครพนม-ท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว-เมืองวิงห์-ฮาลองเบย์-ฮานอยไป และกลับ โดยรถบัสปรับอากาศ (5 วัน 4 คืน)
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

กำหนดการเดินทาง


วันแรก นครพนม-ท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว-เมืองวิงห์ เวียดนาม

05.30 น. คณะเดินทางถึงนครพนม นำท่านทำภารกิจส่วนตัวที่โรงแรมวิวโขง พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 1) 

07.30 น. ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศของเวียดนาม เดินทางสู่ด่านพรมแดนนครพนม ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ข้ามสะพานมิตรภาพไทย/ลาว แห่งที่ 3 ถึงด่านท่าแขก แขวงคำม่วน ออกเดินทางผ่านแขวงคำม่วน สู่ประเทศเวียดนาม โดยใช้เส้นทางหมายเลข 12

เที่ยง เดินทางถึงด่านจาลอ เวียดนาม บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร(มื้อที่ 2) หลังอาหารออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองวิงห์ ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ และยังเป็นบ้านเกิดของโฮจิมินห์ อดีตผู้นำประเทศเวียดนาม ระหว่างชมป่าเขาแมกไม้ ทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงาม และบ้านเรือนของคนเวียดนามที่ปลูกบ้านพักอาศัยอยู่ตลอดเส้นทางผ่าน แวะพักอริยาบถตามเห็นสมสควร

เย็น  เดินทางถึงเมืองวิงห์ บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง วิงห์-อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์-บ้านลุงโฮ-ฮาลองเบย์

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 4)

07.00 น. ออกเดินทาง ชมอนุสรณ์สถาน ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ชมบ้านเกิดลุงโฮ เดินทางตามเส้นทางหมายเลข 1 ของเวียดนาม ผ่านเมืองทันหว่า ระหว่างชมทุ่งนาที่กว้างใหญ่และวิถีชีวิตของชาวบ้านตลอดเส้นทาง

11.30 น. บริการอาหารกลางวันที่เมืองทันหว่า(มื้อที่ 5) ออกเดินทางสู่เมืองฮาลอง เมืองตากอากาศที่ได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินแห่งเวียดนาม” ชมทัศนียภาพสัมผัสชีวิตของชาวเวียดนามในชนบทระหว่างทางชมทิวทัศน์สองข้างทางที่เป็นหมู่บ้านสลับกับท้องนาที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล 

18.00 น. ถึงเมืองฮาลอง บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 6) เข้าสู่ที่พักโรงแรม อิสระพักผ่อน 

 

วันที่สาม ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ้ำสวรรค์-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วิหารวรรณกรรม-หุ่นกระบอกน้ำ

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 7)

08.00 น. นำท่านล่องเรือ ชมความงามตระการตาของหมู่เกาะ อ่าวฮาลอง สถานที่ซึ่งได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” ที่มีความโดดเด่นงดงามแสนโรแมนติคด้วยทัศนียภาพของเกาะหินปูนน้อยใหญ่ มากกว่า 3,000 เกาะ แวะชมความงามของ ถ้ำสวรรค์ ซึ่งมีหินงอกหินย้อยสวยงามตระการตา ชม เกาะไก่ชน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง

12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบซีฟูดบนเรือสำราญ(มื้อที่ 8)  บ่าย ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ (ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในกลางกรุงฮานอย ชมวัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน) วัดที่สร้างอุทิศให้เต่า ตั้งอยู่บนเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบคืนดาบ จากนั้น ชมวิหารวรรณกรรมวันเหมียว ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนาม จากนั้นนำท่านชมการแสดง “ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ” ซึ่งมีแห่งเดียวในโลก ประทับใจกับการเชิดหุ่นในน้ำ แบบพื้นเมืองอันเป็นศิลปะประจำชาติ แสดงให้เห็นถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามและคติคำสอนที่แฝงอยู่ในการแสดง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และหาชมได้ที่นี่แห่งเดียว

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านชอปปิ้งตลาด ถนนสามสิบหกสาย เข้าสู่ที่พักโรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 

วันที่สี่ ฮานอย-สุสานโฮจิมินห์-บ้านพักลุงโฮ-เจดีย์เสาเดียว-วิงห์

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 10)
08.00 น. ชมสุสานโฮจิมินห์ อยู่ที่จัตุรัสบาดิงห์ ใจกลางกรุงฮานอย เป็นสถานที่เก็บศพ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศ (สุสานโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ และในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) ชมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศสของอดีตทำเนียบประธานาธิบดี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ซึ่งปัจจุบันใช้ต้อนรับแขกเมือง ชมบ้านพักโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง ชมห้องทำงาน ห้องนอนและห้องต่าง ๆ ที่เรียบง่าย ชมเจดีย์เสาเดียว เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองนินบินห์(มื้อที่ 11) และช้อปปิ้งซึ่งสินค้าที่ระลึก
17.30 น. เดินทางถึงเมืองวิงห์ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 12) เข้าสู่ที่พักโรงแรม 

 

วันที่ห้า วิงห์-เวียงจันทน์-หนองคาย

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 13)
07.00 น. อำลาเมืองวิงห์ ออกเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม ตามถนนหมายเลข 12 เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์สองข้างทาง
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร(มื้อที่ 14)   บ่าย  ออกเดินทางต่อชมวิถีชีวิตของชนพื้นเมือง ของพี่น้องชาวลาว แวะพักอริยาบถตามที่เห็นสมควร
16.30 น. เดินทางถึงสะพานมิตรภาพไทย/ลาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองลาว/ไทย

17.00 น. เดินทางถึง จ.นครพนม โดยสวัสดิภาพ

 

 

อัตราค่าบริการ - บาท (โปรดสอบถาม) 

ราคานี้รวมดังนี้ 
1. ห้องพักคู่ 2 คน/ห้อง 
2. รถบัสปรับอากาศ รับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง 
3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย-ลาว-เวียดนาม
4. พักโรงแรมระดับ 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า อาหาร 3 มื้อ ที่ภัตตาคารชั้นดี
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามราการ (มัคคุเทศก์ไทย-ลาว-เวียดนาม)
6. ค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) วงเงิน 1,000,000.- บาท, 
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (Accident Medical Expense) วงเงิน 500,000.- บาท
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก(Personal Liability) วงเงิน 200,000.- บาท
7. บริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น ของว่าง ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าทิปไกด์และคนขับรถเวียดนาม (ค่าทิปวันละ 50 บาท/คน/วัน)

 

การชำระเงิน
• กรุณาโอนเงินในนาม “หจก.ท๊อปนอร์ท ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส” ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 505-0-06874-6
• หรือในนาม นายโกศล เกตุแก้ว ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงราย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 369-2-21835-2
• หรือในนาม นายโกศล เกตุแก้ว ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 398-0-76979-2

 

เอกสารประกอบ : 
พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนสิ่งที่ควรนำติดตัว : 
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย

(รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นสำคัญ)

 

 
Untitled Document

เยี่ยมชมทั้งหมด 68,966 ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

Copyright @ 2017. www.topnorthtour.com . All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft