พิมพ์
TNT-VN02 ท่องเที่ยวเมืองเว้-ดานัง-ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (ไปรถกลับรถ)
ท่องเที่ยวเวียดนามกลาง เส้นทางใหม่ เส้นทางหมายเลข 9 สู่เมืองมรดกโลก เส้นทาง: มุกดาหาร-สะหวันนะเขต(คันธบุรี)-เว้-ดานัง-เมืองฮอยอัน ที่โด่งดังจากละครทีวี 4 วัน 3 คืน ไป กลับโดยรถบัสปรับอากาศ
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

กำหนดการเดินทาง


วันแรก  มุกดาหาร-สะหวันนะเขต (ลาว)-อุโมงค์วินห์ม๊อก-ดงฮา-เว้
06.00 น. เดินทางถึงมุกดาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พักมุกดาหาร แกรนด์ โฮเต็ล ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว พร้อม บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 1)
07.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองด่านไทย นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 สู่ด่าน ตม.ลาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เข้าสู่ เมืองสะหวันนะเขต สปป.ลาว  ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศของเวียดนาม เดินทางตามเส้นทางหมายเลข 9 สู่ประเทศเวียดนาม เส้นทางสายนี้ถือว่าเป็นเส้นทางสายทองคำ จากการสัมปทานสำรวจสายแร่ได้พบว่าเส้นทางนี้ได้ตัดผ่านบนสายแร่ทองคำ ซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของชาติชาวลาวภาคภูมิใจยิ่งนัก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเมืองพิน(มื้อที่ 2) ประเทศลาว
13.00 น. ถึงด่านแดนสวรรค์ เข้าสู่ด่านลาวบ๋าว (เขตชายแดน สปป.ลาว/เวียดนาม) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ลาว/เวียดนาม นำท่านสู่เมืองดงฮา ชมเส้นรุ้งที่ 17 แม่น้ำเบนไฮ เขตแบ่งแดนเวียดนามเหนือ/เวียดนามใต้ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอนุสาวรีย์แม่ลูก จากนั้น ชมอุโมงค์วินม๊อกห์ สร้างในปี ค.ศ.1966 ใช้ระยะเวลาในการขุด 20 เดือน ซึ่งทหารเวียดกงใช้เป็นสถานที่ต่อสู้แบบกองโจร และเป็นที่หลบภัยจากการทิ้งระเบิดโจมตีของทหารอเมริกัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเว้ ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ใจกลางประเทศเวียดนาม เมืองแห่งกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียน เมืองที่องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมืองปี ค.ศ.1993 (WORLD CULTURAL HERTAGE CITY)
18.00 น. เดินทางถึงเมืองเว้ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 3) นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม

 
วันที่สอง เว้-วัดเทียนมู่-พระราชวังเว้-ดานัง-ฮอยอัน
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 4)

08.00 น. เดินทางสู่ วัดเทียนมู่ (แม่ฟ้าหลวง) วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนา นิการเชน มีเจดีย์เทียนมู่ ทรงเก๋งแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกันถึง 7 ชั้น ตั้งเด่นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม วัดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และการเมืองในช่วงยุคหลังของเวียดนาม กล่าวคือ เจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้ได้ทำการประท้วงการฉ้อราษฎร์บังหลวงของรัฐบาล โง ดินห์ เดียม ที่กรุงไซง่อน ด้วยการจุดไฟเผาตัวเอง ในปี ค.ศ.1963 ปัจจุบันรถเก๋งยี่ห้อออสตินสีฟ้า ที่ใช้เป็นพาหนะพาท่านเดินทางไปประท้วงที่กรุงไซ่ง่อน ยังคงเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ภายในวัดแห่งนี้ จากนั้น ชมพระราชวังเว้ ที่เก่าแก่และสวยงาม พระราชวังถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนของจีน ได้รับอิทธิพลจากการอยู่ใต้การปกครองของจีนมาเป็นเวลาร่วมพันปี

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 5) บ่าย นำท่านเดินสู่เมืองดานังผ่านชายหาดลังโก ซึ่งมีกุ้งจ่อม กะปิอร่อย ซื้อสร้อยไข่มุกน้ำจืดของแท้ในราคาถูก ก่อนนำท่านลอดอุโมงค์ ไฮ่เหวิน ซึ่งมีความยาวกว่า 6,300 เมตร ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปี โดยวิศวกรชาวญี่ปุ่น เข้าสู่เมืองดานัง เมืองท่าเรือภาคกลาง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของเวียดนาม ชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน

17.30 น. เดินทางถึงเมืองฮอยอัน นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 6) สัมผัสวิถีชีวิตยามราตรีของผู้คนเมืองฮอยอัน เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเข้าสู่ที่พักโรงแรม
 
วันที่สาม เมืองมรดกโลกฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น-สุสานไขดิ่ง-ตลาดดงบา-เว้-ล่องเรือแม่น้ำหอม
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 7)

08.00 น. ออกเดินทางนำชม เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เป็นเมืองโบราณซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทูโบน เป็นเมืองที่สงบเงียบแห่งหนึ่ง มีพลเรืองราว 75,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้รวม12,000 คน อาศัยอยู่เขตเมืองเก่า ซึ่งได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ โดยองค์การยูเนสโก และรัฐบาลโปแลนด์ได้ริเริ่ม ตลอดจนให้ทุนทำโครงการบูรณะขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1980 ชมเขตย่านเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอัน ตื่นตากับวัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน ศาลเจ้า บ้านประจำตระกูลเก่าแก่ ร้านค้า ตลอดจนที่พักอาศัย ชมสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองฮอยอัน ชมสะพานญี่ปุ่น สร้างโดยชุมชนญี่ปุ่น ในช่วงศตวรรษที่ 17 ลักษณะรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงด้วยกระเบื้องสีเขียวเหลืองเป็นคลื่น และกลางสะพานมีเจดีย์ทรงจัตุรัสที่สร้างอุทิศให้แก่ ดิ๊กเด และ ตรัน หวู บุคคลสำคัญในตำนานเมืองฮอยอัน ชมบ้านเก่าแก่ตามถนนเลเลย์ ซึ่งเป็นสายแรกที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 400 ปีที่ผ่านมา และถนนเหวียน ไท ฮ๊อก ชมบ้านโบราณ บ้านหลังยาวที่มีบ้านและหลังบ้านติดถนนคนละสาย สร้างด้วยไม้มะค่า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลานเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อสวนที่พักอาศัยหลายส่วน ชมรูปแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของบ้านแต่ละหลังที่ไม่เหมือนกันเลย และหลังคาแบบกระดองปูที่ใช้กันแพร่หลาย มีลักษณะพิเศษเป็นแบบฉบับของฮอนอัน ชม วัดฟุกเกี๋ยน วัดที่ชาวจีนสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งพบปะพูดคุยกันระหว่างพ่อค้าและชาวประมง นมัสการรูปปั้นสัมฤทธิ์ เจ้าแม่ถันเหมา เทพธิดาผู้ปกป้องคุ้มครองชาวเรือ จากนั้นให้เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกในเมืองฮอยอัน อาทิ ภาพเขียน กระเป๋า ฯลฯ (เมืองฮอยอันไม่อนุญาตให้นำรถเข้า การเดินชมเมืองจึงเป็นการท่องเที่ยวเมืองฮอยอันที่ดีที่สุด) 

10.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองดานัง โดยลอดอุโมงค์ไฮ่เหวิน

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 8)

บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองเว้ ชมสุสานไขดิ่ง ชมหุบผาแห่งจักรพรรดิ สถานที่ซึ่งเป็นสุสานของจักรพรรดิ แห่งราชวงศ์เหงียน สถานที่แห่งนี้เป็นที่สร้างสุสานของจักรพรรดิ ถึง 7 พระองค์ อันได้แก่ พระเจ้าญาลอง พระเจ้ามิงห์หม่าง พระเจ้าดือดึก พระเจ้าไขดิ่ง ฯลฯ เป็นสุสานที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตก กับ ศิลปะท้องถิ่นเวียดนาม จากนั้นชอปปิ้งที่ตลาดดงบา ซึ่งมีสินค้าหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาถูก เป็นที่ระลึก

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านล่องเรือมังกร ชมทิวทัศน์ของแม่น้ำหอมยามค่ำคืน พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากสาวชาวเวียดนาม ได้เวลาอันสมควร กลับโรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ เมืองเว้-ลาวบ๋าว-สะหวันนะเขต-มุกดาหาร
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 10)

08.00 น. อำลาเมืองเว้ ออกเดินทางสู่ ด่านลาวบ๋าว

11.00 น. ถึงด่านลาวบ๋าว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ให้ ท่านชอปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกที่ด่านลาวบ๋าว (เขตชายแดนเวียดนาม/ลาว)

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเมืองพิน(มื้อที่ 11) ประเทศลาว บ่าย ออกเดินทางผ่านเมืองสะหวันนะเขต แวะนมัสการพระธาตุอิงอัง ปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดของลาว

16.00 น. เดินทางถึงด่านสะหวันนะเขต นำคณะข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ถึง จ.มุกดาหารโดยสวัสดิภาพ
 

อัตราค่าบริการ - บาท (โปรดสอบถาม) 

 

ราคานี้รวมดังนี้ 
1. ห้องพักคู่ 2 คน/ห้อง ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 30 ดอลล่าร์/คน/ห้อง/คืน
2. รถบัสปรับอากาศ รับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง 
3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย-ลาว-เวียดนาม
4. พักโรงแรมระดับ 3 ดาว+ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามราการ (มัคคุเทศก์ไทย-ลาว-เวียดนาม)
6. ค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) วงเงิน 1,000,000.- บาท, 
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (Accident Medical Expense) วงเงิน 500,000.- บาท
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก(Personal Liability) วงเงิน 200,000.- บาท
อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าทิปไกด์เวียดนามและคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ วันละ 50 บาท)

 

การชำระเงินกรุณาโอนเงินในนาม
1. หจก.ท๊อปนอร์ท ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 505-0-06874-6
2. นายโกศล เกตุแก้ว ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงราย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 369-2-21835-
3. หรือนายโกศล เกตุแก้ว ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 398-0-76979-2

 

สิ่งที่ควรนำติดตัว 
• กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย

 

เอกสารประกอบ 
• พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

(โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ)

 

 
Untitled Document

เยี่ยมชมทั้งหมด 77,430 ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

Copyright @ 2017. www.topnorthtour.com . All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft