พิมพ์
LAO-CH01 เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง-สิบสองปันนา-ห้วยทราย-เชียงของ
ท่องเที่ยว หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก สปป.ลาว และสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวไทลื้อ เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา จีน เส้นทาง: หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง-เมืองหล้า-สิบสองปันนา-ห้วยทราย-เชียงของ / ไปรถ- กลับรถ (7 วัน 6 คืน)
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

กำหนดการเดินทาง


วันแรก หนองคาย-เวียงจันทน์-เมืองวังเวียง
06.00 น. คณะเดินทางถึงจังหวัดหนองคาย ทำภารกิจส่วนตัวที่โรงแรมไทย-ลาวริเวอร์ไซด์ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 1) 

08.00 น. ออกเดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านหนองคาย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระนั่งรถบัสปรับอากาศข้ามสะพานมิตรภาพไทย/ลาว นำท่านสู่เมืองเวียงจันทน์ เที่ยวชมเมืองหลวงเวียงจันทน์ ชมหอพระแก้วที่พระเจ้าไชยเชษฐาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณของชาวลาว สักการะ พระธาตุหลวงพุทธสถานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลาว เดิมเป็นพระธาตุองค์เล็ก ๆ เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (กระดูกหัวเหน่า) ต่อมาพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ทรงสร้างพระธาตุหลวงใหม่ครอบองค์เดิม ให้ชื่อว่า พระธาตุเจดีย์โลกจุฬามณี พระธาตุหลวงถูกทำลายเสียหายหลายครั้ง และชาวลาวได้บูรณะขึ้นใหม่ทุกครั้ง หลังสุดบูรณะรูปทรงตามคติจักรวาลที่มีเขาพระสุเมรุเป็นแกนกลาง และมีเจดีย์ธาตุบริวารล้อมรอบ 30 องค์ ทาสีทองอร่ามสวยงาม ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย ซุ้มประตูขนาดใหญ่สร้างอยู่บนถนนล้านช้าง ลักษณะคล้ายประตูชัยของฝรั่งเศสที่กรุงปารีส แต่รายละเอียดเป็นศิลปะล้านช้าง ไม่ว่าจะเป็นยอดปราสาทบนประตู ลวดลายปูนปั้นและภาพวาดบนเพดาน ประตูชัย สร้างเมื่อ พ.ศ.2512 เพื่อเป็นที่ระลึกแก่วีรชนผู้ร่วมปลดปล่อยประเทศลาวให้เป็นอิสระ ที่เสาประตูมีทางเดินขึ้นไปชมวิวด้านบน 

 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 2)  บ่าย ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ สู่เมืองวังเวียง เป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซอง ล้อมรอบไปด้วยภูเขาสูง เห็นสายน้ำกว้างสลับแนวเขาหินปูนจนได้รับฉายาว่า “กุ้ยหลินเมืองลาว” นำท่าน ชมถ้ำจัง

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 3) หลังอาหารเข้าสู่ที่พักโรงแรมถาวรสุข เที่ยวชมเมืองวังเวียงยามค่ำคืน

 
วันที่สอง วังเวียง-เมืองกาสี-เมืองพูคูน-เมืองหลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-วัดวิชุน
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 4) 

07.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง ชมทัศนียภาพสองข้างทางที่สวยงามของขุนเขา ป่าไม้ ไร่นาแบบขั้นบันได แวะชมหมู่บ้านของชนพื้นเมือง เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลื้อ เป็นเส้นทางที่ลัดเลาะภูเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งของเอเชียอาคเนย์ แวะพักอิริยาบถสามแยกเมืองพูคูน 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเมืองกิ่วกะจำ(มื้อที่ 5)

15.30 น. เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างกว่า 600 ปี เดิมชื่อ ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี เป็น 1 ใน 17 แขวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ชมวัดเชียงทอง วัดที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง ได้รับการยกย่องให้เป็น สุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้างของลาว เป็นมรดกโลก เก่าแก่กว่า 400 ปี ตั้งอยู่บริเวณแหลมระหว่างแม่น้ำคานไหลมาบรรจบแม่น้ำโขง สร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ปี พ.ศ. 2102-2103 ก่อนจะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ สิ่งที่เด่นที่สุด คือ สิม หรือ โบสถ์ ที่มีโครงสร้างคล้ายกับโบสถ์ล้านนา มีหลังคาลดหลั่นกันมาเป็นชั้น ๆ เกือบถึงพื้น ด้านหน้าโบสถ์มีรูปทรงคล้ายนกเหยี่ยว(ฮุ้ง) กางปีกแตะพื้นหน้าบันตกแต่งด้วยไม้ฉลุลายลงรักปิดทอง ผนังโบสถ์ฉลุลายลงรักปิดทอง มีวิหาร 2 หลัง ตกแต่งด้วยกระจกสีบนพื้นชมพู มีโรงเมี้ยนโกศออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ ตกแต่งลวดลายเป็นเรื่องรามเกียรติ์ ฝีมือการแกะสลักของช่างหลวงเพี้ยตัน ศิลปินแห่งชาติลาว เป็นที่เก็บราชรถและพระโกศของเจ้าศรีสว่างวงศ์ สิ้นพระชนม์ ชมวัดวิชุน สร้างในสมัยพระวิชุนราช ปี ค.ศ.1503-1504 มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ลักษณะคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง และแหล่งรวบรวมงานฝีมือช่างสกุลต่าง ๆ ซ่อมแซมมาหลายยุคสมัย ภายในวิหารมีพระประธานองค์ใหญ่ที่สุดในหลวงพระบาง

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารมีไชยผล(มื้อที่ 6) เข้าสู่ที่พักโรงแรมแก้วประทุม
 
วันที่สาม บ้านช่างไห-ล่องเรือชมถ้ำติ่ง-พระราชวัง-น้ำตกตาดกวางซี-สักการะพระธาตุพูสี
05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านสัมผัสกลิ่นอายของอารยะธรรมแห่งล้านช้างเมืองหลวงพระบางโดยนำท่าน ใส่บาตรทำบุญกับชาวบ้านหลวงพระบาง ทุก ๆ เช้า ชาวหลวงพระบางเกือบแทบทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอใส่บาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์สามเณรที่ออกมาบิณฑบาตยามเช้าเรียงรายหลายร้อยรูป เป็นภาพยามเช้าที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบางอันสงบสุข และความเลื่อมใสศรัทธาต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรม ของชาวล้านช้างที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ชมตลาดเช้าหลวงพระบาง สัมผัสวิถีชีวิตการดำรงชีพที่แท้จริงของพี่น้องชาวลาวหลวงพระบาง

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารมีไชยผล(มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งมีอาชีพหมักสาโทและต้มเหล้าขาว รวมทั้งเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย ให้ท่านเดินชอปิ้งเป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นล่องเรือแม่น้ำโขง ชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งโขง เกาะแก่งที่สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยป่าเขาลำเนาไพรพรรณไม้นานาชนิด เดินทางสู่ ถ้ำติ่ง (คำว่า “ติ่ง” ในภาษาลาว หมายถึง งอก หรือย้อย) เป็นถ้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ลึกเข้าไปในหน้าผาริมแม่น้ำโขง ภายในถ้ำเป็นศาสนสถานสำคัญ ตามประวัติกล่าวไว้ว่า เมื่อพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเสด็จกลับจากเชียงใหม่ โปรดให้ก่อสร้างตกแต่งถ้ำและนำพระพุทธรูปมาประดิษฐาน เป็นอนุสรณ์แห่งสัมพันธไมตรีระหว่างล้านช้างหลวงพระบาง กับ ล้านนาเชียงใหม่ ต่อมาทุก ๆ ปีวันปีใหม่ลาว ชาวหลวงพระบางจะนำพระพุทธรูปมาไว้ในถ้ำ ถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ เป็นเหตุให้ถ้ำทั้งสองมีพระพุทธรูปหลากขนาดและชนิด ทั้งพระพุทธรูปไม้ ปูนปั้น และสำริด แออัดเต็มไปหมด จากนั้นเดินทางกลับสู่หลวงพระบาง ชม พระราชวังหลวงพระบาง อดีตเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาวสร้างปีค.ศ. 1904 (พ.ศ.2447) ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ยอดปราสาทเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมศิลปะล้านช้างในสมัยปลดปล่อย ค.ศ. 1975 (พ.ศ.2518) เปลี่ยนเป็น หอพิพิธภัณฑ์หอประดิษฐานพระบาง เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสูง 1.14 เมตร หนัก 54 กก.ทำจากทองคำ 90% เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ภายในพระราชวังเต็มไปด้วยพรรณไม้ ดอกไม้ประดับนานาชนิด มีหอฟังธรรม ห้องรับรองแขกเมือง ห้องเจ้ามหาชีวิต รูปหล่อครึ่งองค์ของเจ้าอุ่นคำ เจ้าสักรินทร์ เจ้าศรีสว่างวัฒนา มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม ท้องพระโรงมีบัลลังก์และเครื่องสูงประดับวิจิตรงดงาม และห้องจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุ ห้องบรรทมเตียงทำด้วยไม้แกะสลักสวยงาม 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเทพบุบผา(มื้อที่ 8)

บ่าย ออกเดินทางไปชม น้ำตกตาดกวางซี เป็นน้ำตกตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเล 560 เมตร เกิดจากต้นน้ำหลายสายรวมตัวเป็นน้ำตกสูง 81 เมตร ที่ชื่อว่าสวยที่สุดของหลวงพระบาง อิสระชอปปิ้ง ศูนย์หัตถกรรมบ้านผานม หมู่บ้านชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ในอดีตเคยเป็นหมู่บ้านข้าราชการของเจ้ามหาชีวิตแห่งอาณาจักรล้านช้าง มีอาชีพทอผ้า ประณีตสวยงาม ขึ้นสักการะพระธาตุพูสี ตั้งอยู่กลางใจเมืองสูงประมาณ 150 เมตร บนยอดเขามีพระธาตุพูสี ที่สร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุทธ ราว พ.ศ.2347 รอบพระธาตุทำเป็นทางเดินให้ชมทัศนียภาพโดยรอบของหลวงพระบาง สองข้างบันได 328 ขั้น ขึ้นสู่พระธาตุที่ปลูกต้นลั่นทมเต็มไปหมด ได้กลิ่นหอมกรุ่น(ดอกลั่นทม ลาวเรียกว่า ดอกจำปา เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของลาว) พระธาตุพูสีเปรียบเสมือนหลักเมืองของหลวงพระบาง จนมีคำกล่าวว่า “ไปยามนครหลวงพระบาง ถ้าบ่ได้ขึ้นเบิ่งพูสีหรือขึ้นไปไหว้พระธาตุจอมพูสี เปรียบเสมือนกับว่าบ่ได้เห็นนครหลวงพระบางอย่างแท้จริง” ชอปปิ้งตลาดมืด เป็นถนนชอปปิ้งตอนเย็น ด้วยการปิดถนนข้าวเหนียวหรือถนนเจ๊ก ที่รู้จักกันในชื่อ ถนนสีสะหว่างวงศ์ มีสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะผ้าซิ่น ผ้านุ่ง ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋า เครื่องประดับ ให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อเป็นที่ระลึก

18.00 น. บายศรีสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคล และบริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารวุฒิวงค์(มื้อที่ 9) พร้อมกับฟังเพลงจากฝีมือบรรเลงของศิลปินล้านช้างด้วยพิณพาทย์วงหลวง เข้าสู่ที่พักโรงแรมแก้วประทุม
 
วันที่สี่ หลวงพระบาง-อุดมไชย-บ่อหาญ-เมืองหล้า ประเทศจีน
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารเทพบุบผา(มื้อที่ 10) 

07.00 น. ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่เมืองหล้า ชมทัศนียภาพสองข้างทางที่สวยงามของขุนเขา ป่าไม้ ไร่นาแบบขั้นบันได 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเมืองอุดมไชย(มื้อที่ 11) 
บ่าย เดินทางต่อ แวะพักอิริยาบถตามที่เห็นสมควร จนกระทั่งถึงด่านบ่อเต็น ของลาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง สู่ด่านบ่อหาญ ของจีน ตรวจเช็คเอกสารโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ เปลี่ยนเป็นรถบัสของจีน โดยมีไกด์จีนคอยต้อนรับ 

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 12) เข้าสู่ที่พักโรงแรม Grand Jinxiu Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า เมืองหล้า-เมืองกัลลันป้า หมู่บ้านไทลื้อ-เมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา)
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 13) หลังอาหารเดินทางสู่เมืองกัลลันป้า ระหว่าง
เดินทางผ่านเมืองหล้า เมืองแวน เมืองนุน ชมทิวทัศน์และหมู่บ้านชาวไทลื้อ ชมการทำนาขั้นบันได
การทำไร่ชาและสวนยางพารา

12.00 น. เดินทางถึง เมืองกัลลันป้า บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 14) ชมหมู่บ้านไทลื้อ 
ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่เหมือนอย่างครั้งอดีตมีบ้านเรือนทรงไทลื้อเป็นเรือนยกพื้น หลังคาสี่เหลี่ยม มียอดแหลม สร้างด้วยไม้และมุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผา มีบันไดขึ้นไปยังชั้นบนของตัวบ้าน ชมวัดมหาราชฐานสุทธาวาส วัดเก่าแก่ของชุมชนซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ชมโรงงานหยกของรัฐบาล ด้วยฝีมือการเจียระไนของคนพิการอันลือชื่อของคนจีน จากนั้นเดินทางต่อเลียบแม่น้ำโขง สู่เมืองสิบสองปันนา ข้ามสะพานแขวนที่ยาวที่สุดของมณฑลยูนนาน เบื้องล่างจะมองเห็นท่าเรือเมืองเชียงรุ่ง ซึ่งเป็นจุดขนถ่ายสินค้าจากจีนสู่ไทย

17.00 น. ถึง เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา คำว่าเชียงรุ่ง หรือ จิ่งหง หมายความว่า “เมืองแห่งรุ่งอรุณ” ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลยูนนาน มีฐานะเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองของชนชาติไต มีพื้นที่ รวม 7,003 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่พื้นที่เป็นป่าไม้และภูเขาสูง เป็นเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่งจนได้รับสมญานามว่า “เมืองนกยูง” และเนื่องจากสภาพพื้นที่อุดมไปด้วยป่าอันชุ่มชื้นและมีต้นไม้เมืองร้อนนานาชนิด ถือเป็นอาณาจักรแห่งพฤกษศาสตร์ และอาณาจักรแห่งสัตว์นานาพันธุ์ 

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารไทลื้อ (มื้อที่ 15) พร้อม ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองชาวไทลื้อ 
เข้าสู่ที่พักโรงแรม Good Chance Hotel หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่หก ศูนย์วิจัยลิง-สวนป่าดึกดำบรรพ์-สวนสาธารณะม่านทิง
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 16) ออกเดินทางเพื่อชมศูนย์วิจัยลิง นั่งกระเช้าไฟฟ้า
ข้ามแม่น้ำโขง ต่อด้วยนั่งรถไฟฟ้าขึ้น ชมสวนลิง สักการะเจดีย์จอมทอง เจดีย์จอมหมอก 
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นออกเดินทางเข้า ชมสวนป่าดึกดำบรรพ์ ชมการแสดงสัตว์แสนรู้ เช่น ม้า สิงโต หมี ลิง สุนัขฯ นั่งรถไฟฟ้าขึ้น ชมน้ำตกเก้ามังกรพร้อมการแสดง ข้ามสะพานแขวน ชมพิธีแต่งงานของชนเผ่าไอนี หรือ อีก้อ

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 17)

บ่าย ชมสวนสาธารณะม่านทิง ชมอนุสาวรีย์ท่านโจวเอินไหล สวนนกยูง เจดีย์ขาว เจดีย์แปดเหลี่ยม ชมวัดป่าเจย์ ซึ่งเป็นวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนนาน ชมโรงงานยาสมุนไพรจีน ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสิบสองปันนา ให้อิสระท่านชอปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ในห้างสรรพสินค้าและตลาดเมืองเชียงรุ่งเป็นที่ระลึก

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 18) หลังอาหารนำท่าน ชมการแสดงชุดยิ่งใหญ่อลังการพาราณสี ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสิบสองปันนา เปรียบเสมือนเมืองของพระพุทธเจ้า คือ เมืองพาราณสี (ค่าเข้าชมท่านละ 120 หยวน ประมาณ 600 บาท รวมอยู่ในราคาทัวร์แล้ว) หลังจบการแสดง เข้าสู่ที่พักโรงแรม Good Chance Hotel หรือเทียบเท่า

 
วันที่เจ็ด เมืองสิบสองปันนา-ด่านบ่อหาญ-ด่านบ่อเต็น-หลวงน้ำทา-อ.เชียงของ จ.เชียงราย
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 19) เดินทางจากเมืองสิบสองปันนา โดยรถบัสปรับอากาศของจีน ถึงด่านบ่อหาญ ของจีน/ด่านบ่อเต็น สปป.ลาว ตรวจเอกสารผ่านแดนโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยอำนวยความสะดวก

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเมืองหลวงน้ำทา(มื้อที่ 20) บ่าย เดินทางมุ่งสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว

16.30 น. ถึง เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ผ่านพิธีเข้า/ออกเมืองที่ด่านห้วยทราย นำท่านนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขง สู่ อำเภอเชียงของ จ.เชียงราย 

17.00 น. เดินทางถึง อำเภอเชียงของ จ.เชียงราย 

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์(มื้อที่ 21)อัตราค่าบริการ - บาท (โปรดสอบถาม)

 

อัตรานี้รวม 
• ค่าโรงแรมที่พัก 6 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น)
• ค่าอาหาร 21 มื้อตามที่ระบุในรายการ
• ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวในประเทศลาว/จีน
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 1,000.- บาท
• ค่าธรรมเนียมผ่านแดน ไทย/ลาว
• ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุ และค่าเข้าชมการแสดงชุดอลังการพาราณสี
• ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยวลาว/จีน (พูดไทย)
• ค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) วงเงิน 1,000,000.- บาท, 
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (Accident Medical Expense) วงเงิน 500,000.- บาท
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก(Personal Liability) วงเงิน 200,000.- บาท
• บริการน้ำดื่ม ของว่าง ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง

 

อัตรานี้ไม่รวม 
• ค่าทิปไกด์จีนและคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ วันละ 10 หยวน)

 

การชำระเงินกรุณาโอนเงินในนาม
1. หจก.ท๊อปนอร์ท ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 505-0-06874-6
2. นายโกศล เกตุแก้ว ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงราย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 369-2-21835-
3. หรือในนาม นายโกศล เกตุแก้ว ธนาคารกรุงเทพ ฯ สาขาแม่สาย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 398-0-76979-2

 

เอกสารประกอบในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าเท่านั้นและต้องไม่ใช่สติกเกอร์ หรือ รูปพริ้นส์จากคอมพิวเตอร์(รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น)

 

สิ่งที่ควรนำติดตัว 
• กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย

(โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่จะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ) 

 

 
Untitled Document

เยี่ยมชมทั้งหมด 77,425 ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

Copyright @ 2017. www.topnorthtour.com . All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft